Go to Top

Kaj lahko storim, če je na mojem objektu prijavilo naslov podjetje, ki ga sploh ne poznam?

Lastnik objekta lahko na podlagi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS, št. 126/2007) pri pristojnem sodišču, na območju katerega ima pravna oseba svoj sedež in ki je pristojno za odločanje o vpisih podatkov o tej pravni osebi v sodni register, predlaga začetek postopka izbrisa iz registra.

Po 2. točki drugega odstavka 427. člen ZFPPIPP velja, da obstaja razlog za izbris pravne osebe iz sodnega registra iz 1. točke prvega odstavka tega člena, če pravna oseba ne dokaže drugače, in sicer pri vsaki pravni osebi, če je kot njen poslovni naslov v sodni register vpisan naslov:

  • na katerem ne sprejema uradnih poštnih pošiljk ali je na tem naslovu neznana,
  • na katerem je objekt, katerega lastnik je druga oseba, ki ji ni dala dovoljenja za poslovanje na tem naslovu ali
  • ki ne obstaja.

Začetek postopka izbrisa lahko predlaga oseba, ki je lastnik objekta na naslovu, ki je v sodni register vpisan kot poslovni naslov pravne osebe. Predlogu za izbris mora priložiti dokaz, da je lastnik tega objekta.

AJPES je pristojen za ukrepanje v primeru, da gre za samostojnega podjetnika posameznika, Ministrstvo za gospodarstvo pa v primeru, ko gre za pravno osebo.

Pripravila: Bogdana Rejc, Data d.o.o.