Zapošljavanje stranaca u Sloveniji i obaveze poslodavca

Zapošljavanje stranaca u Sloveniji i obaveze poslodavca

Zapošljavanje stranaca u Sloveniji i obaveze poslodavca

Zapošljavanje stranaca u Sloveniji – na što morate obratiti pažnju

Zapošljavanje stranaca u Sloveniji često je u zanimanju pojedinaca koji šire svoje poslovanje na teritorij Slovenije. Za rad stranaca u vašoj kompaniji potrebna je regulacija kadrovskih formalnosti, što također uključuje registraciju i odjavu zaposlenika, ali stranci moraju organizirati i drugu dokumentaciju. Strancu koji želi raditi u Sloveniji potrebna je dozvola boravka i rada koju izdaje upravna jedinica. Zavod za zapošljavanje također izdaje suglasnost za jedinstvenu dozvolu. Koliki je iznos prosečne plate u Sloveniji? 

Kalkulator za obračun plate u Sloveniji

Zapošljavanje stranaca u Sloveniji moguće je samo ako kompanija ispunjava uvjet aktivnog poslovanja

Zavod za zapošljavanje izdaje pristanak stranca za zapošljavanje kod poslodavca ako poslodavac ispunjava sljedeće uvjete:

  • ne postoji odgovarajuća osoba u evidenciji nezaposlenih osoba za radno mjesto stranca;
  • poslodavac je uredno registriran i nije u postupku likvidacije ili stečaja,
  • poslodavac ispunjuje uslove aktivnog poslovanja (da je zaposlio najmanje jednu osobu sa EU pasušom na puno radno vreme za 6 meseci; ili da je imao promet u svakom od posljednjih 6 mjeseci u iznosu od 10.000 EUR na bankovnom računu, otvorenom u Sloveniji);
  •  ako je poslodavac registriran manje od 6 mjeseci, mora dokazati ulaganje od 50 000 EUR prije podnošenja zahtjeva za djelatnost u kojoj će stranac obavljati posao
  • poslodavac je podmirio porezne obveze i REK obrasce.

ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU KOMPANIJE  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 64 173 023 (VIBER/WHATZAPP)

Zapošljavanje stranaca u Sloveniji – kako ugovoriti obvezno osiguranje za stranca?

U skladu sa zakonom, poslodavac mora se pobrinuti za prijavu stranog radnika na obvezno zdravstveno osiguranje. Obveza osiguranja započinje danom početka rada, dogovorenim ugovorom o radu, koji je jednak ili kasniji od datuma valjanosti dozvole, EU plave karte, pismenog odobrenja ili sezonske radne dozvole. Upis podataka u obvezno socijalno osiguranje na obrascu M1 poslodavac mora dostaviti u roku od osam dana od nastanka pravnog odnosa, što je osnova za osiguranje – početak radnog odnosa.

Putni nalog u Sloveniji i kako ga popuniti

Stranac i promjena podataka u vezi s dozvolom

Za rad stranca koji dobije novu radnu dozvolu, poslodavac mora prijaviti promjenu podataka na obrascu M3. Ova se promjena primjenjuje kako u slučaju produženja važenja radne dozvole za strance. Isto se primjenjuje i u slučaju novoizdane dozvole kao rezultat promjene posla.

Rad stranaca u Sloveniji i odlazak na rad u inozemstvo

Rad stranaca zaposlenog u slovenskoj kompaniji može se obavljati i u inozemstvu ako poslodavac za to pribavi potvrdu A1. Uz uobičajene uvjete, A1 se može izdati za maksimalno razdoblje valjanosti radne dozvole.Za više novosti o postupku registracije kompanije i upućivanju pratite i naš Facebook. Takođe možete da se prijavite i na naše besplatne webinare o poslovnoj migraciji u Sloveniju.

Dnevnica u Sloveniji/EU

Otkažite pretplatu na osiguranje

Kad rad stranaca u vašoj tvrtki iz bilo kojeg razloga postane nepotreban, poslodavac mora organizirati odjavu stranaca iz osiguranja. Poslodavac mora prijaviti odjavu iz osiguranja u roku od osam dana od prestanka uvjeta osiguranja (prestanka radnog odnosa). Isto mora prijaviti odjavu ako bi saznao, da su bile prijavljene netočne informacije, koje se mogu ispraviti samo podnošenjem odjave. Ako se radniku otkaže ugovor o radu prije prestanka dozvole (za koju nije izdana suglasnost za zaposlenje, samozapošljavanje ili rad prema članku 13. ZZSDT-a), poslodavac će dostaviti samo dokaz o otkazu ugovora o radu . Prema ZZSDT-u, poslodavac više nije dužan unaprijed pribaviti potvrdu o odjavi od ZRZS-a.

Share this post