Dodatak na platu i dodatak na radni staž u Sloveniji

Dodatak na platu i dodatak na radni staž u Sloveniji

Svaka osoba u radnom odnosu ima pravo na isplatu za obavljen posao, koji se mora sastojati od plate u novčanom obliku. Pri tome, poslodavac mora poštovati zakonski minimum. Za svakog zaposlenog mora se garantovati minimalna plata. Plata za rad sa punim radnim vremenom trenutno iznosi 842,79 eura bruto. Plata, međutim, se sastoji od osnovne plate, dela plate za uspešnost na radu i dodataka. Jedan od njih je dodatak na radni staž.

Napravite informativni izračun plate na Datinoj internetnoj stranici: informativni izračun plate

Odlučili ste registrovati preduzeće u Sloveniji? Postupak registracije preduzeća možete obaviti na našoj tački VEM Data uz pomoć naših stručnjaka. Pošaljite nam e-mail na data@data.si ili nas nazovite na tel. broj 00 386 1 6001 542.

Dodaci na platu na mesečnom nivou

Radniku pripada dodatak na platu za posebne radne uslove koji proizlaze iz dodele radnog vremena. Zakon o radnim odnosima (ZDR-1) predviđa sljedeće dodatke za rad za posebne radne uslove:

  • za noćni rad,
  • za prekovremeni rad,
  • za nedeljni rad,
  • za rad na praznike i rada oslobođene dane u skladu sa zakonom.

Visina dodataka određena je se kolektivnim ugovorom na nivou aktivnosti. Dodatak za nedeljni rad i rad na praznike su međusobno isključivi. Takođe je važno da se dodaci izračunavaju samo za vrijeme kada je radnik radio u uslovima na osnovi kojih mu dodatak pripada.

Dodatak na radni staž

Pored pomenutih dodataka, zaposleni ima pravo na povrat troškova vezanih za rad. Ima pravo na dodatak na platu na troškove za hranu tokom rada, prevoza na rad i drugog nadoknada vezane na troškove zaposlenog u obavljanju svojih dužnosti i poslova na poslovnom putovanju (član 130 ZDR-1).

Radniku takođe pripada dodatak na radni staž. Definisan je u kolektivnom ugovoru na nivou aktivnosti. Ako nijedan kolektivni ugovor nije obavezujući za poslodavca, on mora u svojim internim aktima ili odlukom odrediti iznos dodatka na radni staž. Obično, poslodavcima pomažu kolektivni ugovori najbliži njihovim aktivnostima u ovim slučajevima. Na ovaj način utvrđuju poređenje iznosa dodatka na radni staž.

Božićna nagrada i regres

Prema ZDR-1, nadoknada za poslovnu uspešnost je definisana kao sastavni dio plate, ako je tako dogovoreno sa kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu. U nadoknade za poslovnu uspješnost u praksi su uključena i 13. plata, božićna nagrada i druge godišnje nagrade.U narednoj godini, plaćanje ovih nagrada biće oslobođeno poreza na dohodak građana od visine prosječne plate u Sloveniji.

Dodatak za godišnji odmor ( regres) je dodatak na platu koja pripada zaposlenom koji je zaposlen kod poslodavca najmanje jedan pun mesec. Zaposleni ima pravo na regres u istoj srazmjeri koliko ima pravo na godišnji odmor, što zavisi od vremena kada je započeo radni odnos. Dakle, ako neko ima godišnji odmor u trajanju od 3 meseca, on takođe ima naknadu od 3 meseca.

Visina regresa je zakonski određena i mora biti jednaka iznosu minimalne plate u Sloveniji. Svake godine, osim izuzetaka, poslodavci moraju platiti regres,  do uključujući 30. juna.

Kompanija Data nudi budućim preduzetnicima pravna, poreska, preduzetnička i računovodska savetovanja o uslovima za pokretanje biznisa u Sloveniji. Dogovorite se za savetovanje i pošaljite nam upit na e-mail data@data.si ili nas nazovite na telefosnki broj 00 386 1 6001 542. Realizujte poslovnu ideju uz pomoć Datinih stručnjaka!

Želite otvoriti preduzeće u Sloveniji? Kontaktirajte nas!

Ako ste zainteresovani za otvaranje firme u Sloveniji, pišite nam na e-mail data@data.si ili nas nazovite na tel. broj 00 386 1 6001 542 ili Viber 00 386 30 640 995.

Više informacija o otvaranju firme u Sloveniji možete pročitati u članku: Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post