Go to Top

Referenca pri plačevanju davčnih obveznosti je pomembna!

Izbira modela reference lahko na primer povzroči tudi razveljavitev odobrenega obročnega načrta plačevanja dohodnine, posledično pa lahko tudi začetek postopka davčne izvršbe.

Referenca pri plačevanju davčnih obveznosti je pomembna!Nov način plačevanja davčnih obveznosti je bil sicer uveden s 1. oktobrom 2011, zavezance pa želimo tokrat opozoriti, da je pri plačevanju obveznosti na podlagi upravnih aktov DURS zelo pomembno, da izberejo referenco po modelu 21. Pomembno je tudi dosledno navajanje vplačilnih računov.

Sklic po modelu 21 pomeni, da se v davčnem knjigovodstvu s plačilom zapirajo točno določene terjatve, ki izhajajo iz upravnih aktov DURS. Če se namesto modela 21 uporabi kak drug model (na primer 19), plačilo pokrije najprej najstarejše obveznosti, tista obveznost, ki jo je davčni zavezanec želel poravnati, pa lahko ostane tudi neporavnana.

Opozarjamo tudi na dosledno uporabo vplačilnih računov. Navajamo preprost primer, ko zavezanec sočasno poravna na primer tako obročno plačilo iz naslova dohodnine, kot tudi iz naslova davka na dediščine in darila (ki je dohodek občin), mora zneska nakazati na različna vplačilna računa.

Neprimerna izbira referenčnega modela ali vplačilnega računa lahko ima za posledico tudi razveljavitev obročnega načrta in predaje dolga v davčno izvršbo ali izgubo možnosti do uveljavljanja pravic do plačila polovičke v primeru plačila globe ali do drugih težav.

Priporočamo še, da v primeru plačil na podlagi prejetega Obvestila o stanju dolga s strani DURS pri uporabi referenčnega modela 21 zavezanci poravnajo v obvestilu določene zneske. V kolikor zneski odstopajo od tistih v obvestilu, priporočamo uporabo referenčnega modela 19.

Več o novem načinu plačevanja davkov, z vsemi podračuni in natančnim pojasnilom načina uporabe referenčnih modelov.

Vir: DURS