Go to Top

Pomoč družinskega člana podjetniku

V Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (uradno prečiščeno besedilo UL RS št. 12/2007) je pomoč družinskega člana podjetniku opredeljena kot opravljanje kratkotrajnega dela

Kaj je kratkotrajno delo?

Kratkotrajno delo je  brezplačno opravljanje dela pri podjetniku ki ima največ 10 zaposlenih. Velja pa takrat  kadar ta dela opravlja zakonec podjetnika (ali lastnika oziroma solastnika gospodarske družbe oziroma zasebnega zavoda) njegovi otroci ali starši.

Kratkotrajno delo sme trajati največ 40 ur mesečno opravlja pa se lahko izključno brezplačno.

Je potrebno komu javiti opravljanje kratkotrajnega dela?

Da se kratkotrajno delo lahko opravlja  je predhodno potrebno izpolniti določene pogoje in sicer:

  1. Opravljanje kratkotrajnega dela mora podjetnik najkasneje tri dni pred začetkom opravljanja prijaviti pri krajevno pristojni upravni enoti.
  2. To lahko stori osebno ali priporočeno po pošti ali po elektronski poti z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila prijavitelja.
  3. Za prijavo mora podjetnik izpolniti en izvod obrazca Prijava opravljanja kratkotrajnega dela (obrazec POKD). Prijava opravljanja kratkotrajnega dela vsebuje navedbo osebe ki bo opravljala delo kraj in čas opravljanja dela ter izjavo o izpolnjevanju zakonskih pogojev.

Upravna enota nato  posreduje prijavo kratkotrajnega dela na krajevno pristojni inšpektorat za delo.

Obveznosti podjetnika

  1. Podjetnik mora za osebo ki opravlja kratkotrajno delo plačevati prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju (trenutno znaša višina tega prispevka 4 53 €) za kar se oddaja obrazec REK-2 preko portala e-davki.
  2. Prijavo v zavarovanje na predpisanem obrazcu PRIJAVA – ODJAVA ZAVAROVANJA za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni mora podjetnik pred začetkom dela družinskega člana oddati  na območni enoti ali izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
  3. Podjetnik je dolžan za osebo ki opravlja kratkotrajno delo voditi evidenco o izrabi delovnega časa.

Kratkotrajno delo se torej lahko opravlja izključno brezplačno. Vendar pa niti Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno niti Navodilo za opravljanje kratkotrajnega dela delodajalcu ne preprečujeta povračila morebitnih stroškov ki bi v zvezi z opravljanjem tega dela nastali. Iz mnenja Ministrstva za delo družino in socialne zadeve izhaja da je tako možno izplačilo stroškov (na primer stroški prenočišča dnevnice kilometrine).

Preberite tudi ali lahko podjetniku pomaga tudi družinski član, ki je prijavljen na Zavodu za zaposlovanje kot brezposelna oseba?

Pripravila: Bogdana Rejc Data d.o.o.