Godišnji odmor u Sloveniji/EU – pravo svakog radnika

Godišnji odmor u SlovenijiEU - pravo vsakog radnika

Godišnji odmor u Sloveniji/EU – pravo svakog radnika

Korišćenje godišnjeg odmora u Sloveniji/EU i prava radnika

Godišnji odmor u Sloveniji i korišćenje sledečog je pravo radnika na osnovu Zakona o radnim odnosima (ZDR-1). Sledeći predviđa, da godišnji odmor ne može biti kraći od četiri nedelje, bilo da radnik radi puno radno vreme ili skraćeno radno vreme. Osnova za godišnji odmor takođe se povećava za svako dete do navršenih 15 godina života i pod uslovom ispunjavanja ostalih uslova utvrđenih članom 159. ZDR-1.

Kalkulator za obračun plate u Sloveniji

Duži godišnji odmor i korišćenje godišnjeg odmora mogu se odrediti drugačije

Godišnji odmor duži od 4 nedelje može se odrediti kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu. Kolektivni ugovori prvenstveno predviđaju veći iznos godišnjeg odmora, u zavisnosti od ispunjenih uslova. Oni su obično povezani sa:

  • ukupnim radnim stažom ili radnim stažom kod poslednjeg poslodavca,
  • složenostjo posla na radnom mestu,
  • organizaciju rada nedeljom.

Iznos godišnjeg odmora i korišćenje odsustva mogu se utvrditi i u Pravilniku o godišnjem odmoru. Usvajanje Pravilnika o godišnjem odmoru preporučuje se posebno onim poslodavcima koji nisu obuhvaćeni nijednim kolektivnim ugovorom ali bi želeli da regulišu povoljniji način korišćenja odmora za zaposlene.

ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU KOMPANIJE  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 64 173 023 (VIBER/WHATZAPP)

Godišnji odmor u Sloveniji: na koji način se može koristiti?

Godišnji odmor u Sloveniji i korišćenje sledečog moguće je u nekoliko delova. Jedan deo bi trebao da traje najmanje 2 nedelje. Međutim, poslodavac može zahtevati od zaposlenog da korišćenje bude organizovano tako da potroši najmanje 2 nedelje odmora u tekućoj kalendarskoj godini. Korišćenje odmora računa se u radne dane, a ne u sate. Radnik koji je na bolovanju 4 sata dnevno i radi preostat 4 sata, koristi 1 dan godišnjeg odmora, a ne samo 4 sata. Korišćenje odmora namenjeno je potrošnji u tekućoj kalendarskoj godini. Moguči je i prenos i korišćenje godišnjeg odmora do 30. juna sledeće godine.

Privremena boravišna dozvola u Sloveniji

Korišćenje odmora i nesmetano odvijanje radnog procesa

Korišćenje odmora treba biti organizirano. To znači, da proces rada teče nesmetano i da se uzima u obzir mogućnost za odmor i rekreaciju radnika i njihovih porodičnih obaveza. Roditeljem školoobaveznih deca omogučeno je, da koriste odmor najmanje nedelju dana tokom školskih odmora. Korišćenje odmora u iznosu od jednog dana po diskreciji je opcija koja se daje svakom zaposlenom. Obaveza zaposlenog je samo da mora da obavesti poslodavca o korišćenju jednog dana godišnjeg odmora najkasnije 3 dana unapred. Zakonske promjene ažurno objavljamo i na našom Facebooku. Svaku sedmicu dodatno održavamo i besplatne webinare o poslovnoj migraciji u Sloveniji.

Otvaranje firme za građevinu u Sloveniji

Share this post