Povrat PDV u drugoj državi članici EU

Povrat PDV-a u drugoj državi članici EU

Povrat PDV u drugoj državi članici EU

Povrat PDV putem fakture ili potraživanja

Povrat PDV u drugoj državi članici EU dosta puta je pitane poduzetnika koji u Sloveniji otvaraju kompanije. Sa slovenačkom kompanijom naime možete izvoditi radove u EU i uputiti radnike na rad putem A1 obrazca. Povrat PDV-a moguć je samo za porezne obveznike identifikovane za potrebe PDV-a u Sloveniji. Poreski obveznik koji ima pravo na odbitak ulaznog PDV-a, može, putem podnete prijave, putem portala eDavki, da zahteva povraćaj poreza na dodatu vrednost od druge države članice. Za domaće kupovine, povraćaj PDV-a vrši se uobičajenim obračunom, putem obrazaca za PDV-O.

Kalkulator za obračun plate u Sloveniji

Pravo na povrat PDV-a

Podduzeća i podduzetnici koji imaju važeći matični broj u Sloveniji za potrebe PDV-a, i upisani su u registar PDV-a poreznih obveznika, imaju pravo na povraćaj PDV-a ako se pridržavaju drugih odredbi. Povraćaj PDV-a mogu zatražiti strane kompanije. Uslov je važeći identifikacioni broj za potrebe PDV-a u Sloveniji. Strane kompanije koje nemaju važeći matični broj za potrebe PDV-a u Sloveniji, ali ga imaju u svojoj zemlji (EU) takođe mogu podnositi zahtev za povračaj PDV-a. To važi u slučaju, kad su platile PDV u Sloveniji za dobra i usluge koje se koriste za njihove oporezive transakcije.

Postoje i fizička lica, stranci (iz zemalja koje nisu članice EU), a koja robu koju su kupili u Sloveniji odvoze u svoju zemlju (izvan Slovenije i izvan EU).

Za više informacija o PDV-u u Sloveniji,  možete pratiti i naš Facebook-u.Za sve pojedince koji bi želeli prikupiti više informacija o otvaranju firme u Sloveniji, svake sedmice održavamo i besplatne webinare o poslovnoj migraciji u Sloveniju.

ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU KOMPANIJE  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 64 173 023 (VIBER/WHATZAPP)

Obračun PDV-a u Sloveniji

Svima poreski obveznici identifikovani za potrebe PDV-a u Sloveniji mesečno ili kvartalno pripremaju i podnose prijavu PDV-a. Na osnovu obračuna predmeta, oni prikazuju oporezive transakcije pri isporuci (prodaji) i kupovini dobara ili usluga. Povrat PDV-a je moguć kroz obračun u slučaju kada je zbir ulaznog (odbitnog) PDV-a veći od obračunskog. Ulazni PDV se plaća ili naplaćuje prilikom kupovine dobara i usluga od dobavljača. Za više informacija o porezu, možete kontaktirati i naše poreske stručnjake na data@data.si 

Naplaćeni PDV je porez koji se naplaćuje ili naplaćuje od prodaje ili drugog oporezivog otuđenja dobara i usluga. Na osnovu odgovarajuće oznake na računu FURS, povraćaj PDV vrši se u roku od 21 dana od podnošenja kompletne fakture za PDV. Izuzetno, poreska uprava može zahtevati odgovarajući instrument obezbeđenja pre nadoknade, u slučajevima kada je zahtev za povraćaj PDV opravdan.

Putni nalog u Sloveniji i kako ga popuniti

Zahtev za povraćaj PDV-a

Slovenački porezni obveznici imaju pravo na zahtev povraćaja PDV-a iz drugih država članica. To važi u slučaju, ako im je naplaćen i imaju pravo na odbitak, pošto obavljaju porez oporezivu PDV-om. Najčešći slučaj kada se stranom poreskom obvezniku u inostranstvu obračunava strani PDV je transport. Ovdje se PDV plaća na gorivo u pojedinoj zemlji u kojoj se toči gorivo.

Na osnovu primljene fakture, slovenački prevoznik ima mogućnost da putem portala eDavki podnese zahtev za povraćaj PDV-a u pojedinoj zemlji. Rok za podnošenje prijave je 30. septembar tekuće godine za prethodnu godinu. Pojedina država vraća PDV ako su ispunjeni uslovi ili je pravo na povraćaj takođe u skladu sa njihovim zakonodavstvom. Iznosi odbijanja utvrđeni su na minimalnom godišnjem nivou od 50 €. Međutim, ako je kraći period, 400 evra, Drugim rečima, ako imate povrat PDV-a iz Hrvatske u iznosu od 49 evra, zahtev se ne podnosi, jer povrat neće biti izvršen.

Penzija u Sloveniji/EU

Share this post