Kupnja nekretnine u Sloveniji od strane stranih državljana

Kupnja nekretnine u Sloveniji od strane stranih državljana

Kupnja nekretnine u Sloveniji od strane stranih državljana

Nakon krize, tržište nekretnina u zadnjim godinama se u Sloveniji znantno oporavilo a cijene rastu. Vlasnik nekretnine u Republici Sloveniji može biti svaki slovenski državljan. A kako mogu strani državljani steći vlasništvo nekretnine u Sloveniji? Može li strani državljan uopće posjedovati nekretninu koja se nalazi u Republici Sloveniji?

Zanima vas otvaranje firme u Sloveniji?

Nazovite nas za više informacija na +386 1 6001 542 ili nam pišite na data@data.si.

 

Da li vas zanima registracija poduzeća u Sloveniji i postupak registracije? DATA vam može pomoći i odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi šta vam je potrebno za otvaranje poduzeća u Sloveniji, jer smo ovlašćeni od strane vlade da registriramo tvrtke, a naši savjetnici vam mogu ponuditi potpunu podršku i registrirati d.o.o. u našim prostorima. Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstvene, poreske i financijske usluge u skladu sa slovenskim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savjetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i poduzetništva. Imamo također i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore s područja civilnog i  gospodarskog prava u skladu sa slovenskim zakonodavstvom.

Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji

Kupnja nekretnine od strane stranih državljana – pravni temelj

Pravo vlasništva na nekretninama za strane državljane spomenuto je več u Ustavu Republike Slovenije. On u članku 68. propisuje da stranci mogu steći pravo vlasništva pod uvjetima utvrđenim zakonom ili međunarodnim ugovorom koji je republika Slovenija ratificirala.

Stranci tako mogu kupiti nekretninu ili postati vlasnici nekretnine u Sloveniji samo ako je to omogućeno jednim od primjenjivih zakona ili ako to pravo proizlazi iz međunarodnog ugovora koji obvezuje Sloveniju.

Obratite se našem pravnom odjelu na data@data.si radi provjere ispravnosti postupka i dokumentacije prilikom kupnje nekretnine.

Kupnja nekretnine – prava na osnovi međunarodnih ugovora

Međunarodni ugovori koji omogućuju stjecanje prava vlasništva strancima su:

  • Ugovor o pristupanju Europskoj uniji,
  • Sporazum o pitanjima sukcesije (za državljane republika bivše SFRJ i pravne subjekte osnovane u tim zemljama),
  • Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru,
  • Konvencija o Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).

Kupnja nekretnine – prava na osnovi slovenskih zakona

Zakoni kojima se uređuje stjecanje prava vlasništva strancima su:

  • Zakon o uvjetima za stjecanje vlasničkih prava fizičkih i pravnih osoba iz zemalja kandidatkinja za članstvo u EU,
  • Zakon o nasljeđivanju,
  • Zakon o odnosima Republike Slovenije sa Slovencima izvan njenih granica.

Želite se registrirati kao samostalni preduzetnik (s.p.) ili osnovati d.o.o. u Sloveniji?

Državljani kojih zemalja mogu prema zakonu ili međunarodnom ugovoru postati vlasnici nekretnina u Sloveniji?

Na temelju gore navedenih propisa, neki strani državljani mogu slobodno steći pravo vlasništva na nekretninama u Sloveniji. Ovo se odnosi na građane i pravne osobe iz država članica EU, OECD i EFTA. Osobe sa statusom Slovenca bez slovenskog državljanstva također mogu steći pravo vlasništva na nekretnini.

Pravo vlasništva mogu steći i državljani bivših republika SFRJ koji su ispunili sve uvjete za upis prava vlasništva prije 31. prosinca 1990.

Državljani nekih zemalja trebaju posebnu pozitivnu odluku o uzajamnosti kako bi u Sloveniji tekli pravo vlasništva na nekretnini. To se odnosi na građane i pravne osobe zemalja kandidatkinja za članstvo u EU (Sjeverna Makedonija, Srbija, Crna Gora i Albanija).

Građani ostalih zemalja mogu steći pravo vlasništva na nekretnini samo na temelju nasljedstva. Na temelju nasljedstva mogu steći pravo vlasništva na nekretnini strani zakonski nasljednici. Oporučni nasljednici mogu steći pravo vlasništva na nekretnini nasljeđivanjem samo, ako bi bili nasljednici i na temelju zakona.

Želite u Sloveniji otvoriti tvrtku?

Ukoliko vas zanima registracija d.o.o. u Sloveniji, pošaljite nam upit na e-mail data@data.si ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530 ili Viber: +386 30 640 995. Isto tako vam predlažemo da posjetite našu Facebook stranicu.

Share this post