Ispravka Interventnog zakona za poslodavce u Sloveniji

Ispravka Interventnog zakona za poslodavce u Sloveniji

Ispravka Interventnog zakona za poslodavce u Sloveniji

Ispravka Interventnog zakona u Sloveniji se očekuje do kraja aprila. Slovenija ispravlja već usvojeni Interventni zakon, koji je stupio na snagu 11.4. 2020. Slovenija je uvidela nedostatke ovog zakona i sada predlaže izmene novim Interventnim zakonom. Pročitajte nove predloge za pomoć poslodavcima!

Vlasnik ste preduzeća u Sloveniji? Potrebna vam je pomoć prilikom izbora državne pomoći? Ne znate šta je najbolje za vašu firmu? Prijavite se na naš besplatni webinar o interventnim merama Slovenije za pomoć vlasnicima preduzeća!  Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6001 542 (fiksni telefon) ili +386 30 640 995 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email data@data.si.

Da li razmišljate o otvaranju firme u Sloveniji? Prijavite se na naš besplatni webinar o poslovnoj migraciji u Sloveniju!

Ispravka Interventnog zakona – koji su to predlozi za pomoć poslodavcima?

Interventni zakon trenutno predviđa da poslodavci imaju pravo na pomoć ako će im, prema njihovoj proceni, u prvoj polovini 2020. pasti prihodi za više od 20% u odnosu na isti period 2019. i neće dostići više od 50% rast prihoda u drugoj polovini 2020. godine  u odnosu na isti period 2019. Vlada razmatra predlog da se ovi uslovi promene.

Novi predlog je da na državnu pomoć imaju pravo:

 • oni poslodavci kojima će zbog epidemije, prema njihovoj proceni, prihodi pasti za više od 10% u odnosu na isti period 2019;
 • ako nisu poslovali tokom cele 2019. odnosno 2020. godine, na pomoć imaju pravo i oni poslodavci čiji će se prosečni mesečni prihodi kao rezultat epidemije u 2020. godini smanjiti za više od 10%  u odnosu na prosečne mesečne prihode u 2019. godini;
 • ako nisu poslovali 2019. godine, pravo imaju i oni poslodavci čiji će se prosečni mesečni prihodi u 2020. godini zbog epidemije smanjiti za više od 10%  u odnosu na prosečni mesečni prihod u 2020. godini do 12. marta 2020. godine.

Ako ovi uslovi nisu ispunjeni prilikom podnošenja godišnjih završnih izveštaja za 2020. godinu, korisnik će naknadno morati da vrati primljena sredstva.

Ispravka u vezi vraćanja pomoći – povoljnije za poslodavce!

Vlada takođe razmatra izmene u slučaju vraćanja primljene pomoći. Ako se predlog odobri, poslodavci bi morali vratiti svu pomoć (uključujući doprinose) samo ako bi im prihodi bili smanjeni za manje od petine u naznačenim periodima. Prema predlogu, zatezne kamate ne bi bilo potrebno plaćati u slučaju vraćanja pomoći, kao što to nalaže usvojeni Interventni zakon.

Nadalje, proširuje se krug onih, koji imaju pravo na pomoć. Prema predlogu, dodaju se i preduzeća iz delatnosti, kojima do sada pomoć nije pripadala. Ovde spadaju preduzeća iz delatnosti osiguranja (klasifikacija K), koja imaju do 10 zaposlenih. Zakon trenutno određuje, da poslodavac, koji obavlja finansijsku ili osiguravajuću delatnost, koja spada pod grupu K prema klasifikaciji delatnosti u Sloveniji, nema pravo na ovu pomoć.  Slovenija želi ovom promenom da uključi manje posrednike, koji se bave osiguravajućom delatnošću, a koji su do sada bili isključeni iz državne pomoći. Za ova preduzeća će, prema novom predlogu, takođe važiti oslobađanje od doprinosa za penziono i invalidsko osiguanje i krizni dodatak.

Obaveze/prava i pogodnosti za poslodavce

 • Razmatra se predlog, prema kojem se mora zaposleni na zahtev poslodavca vratiti na posao do sedam dana u tekućem mesecu. Usvojeni Zakon trenutno određuje do sedam dana. Međutim, još uvek nije jasno da li se radi o radnim danima ili kalendarskim danima.
 • Zaposleni, koji nisu u mogućnosti da rade zbog više sile imaju pravo na više, tj. 80% naknade plata  od onih određenih Zakonom o radnim odnosima (ZDR-1 predviđa naknadu od 50%). Ova mera, međutim, povećava troškove poslodavaca u vezi radnika, koji zbog više sile ne mogu na posao, a neće zatražiti državnu pomoć, jer ne ispunjavaju zakonske uslove, obzirom da će morati da ispoštuju propisanu naknadu prema novom Zakonu.
 • Ispravka Zakona je takođe, da bi poslodavci imali pravo na oslobađanje od doprinosa za penziono osiguranje, i u slučaju ako je zaposleni na odmoru ili bolovanju.
 • Novim predlogom Zakona određeno je da, u slučaju kriznog dodatka, radnik ne prima krizni dodatak u dane kad ne radi (odmor, privremeno čekanje na rad, bolovanje …). To znači da bi se u ovom slučaju procenjeni iznos od 200 evra isplaćivao srazmerno prema danima, kada je radnik radio.
 • Prema novom predlogu Zakona, ako je zaposleni radio na praznik ili neki drugi slobodni dan, i za taj dan ima pravo na krizni dodatak.
 • Ako se odobri predlog, zaposleni koji rade skraćeno radno vreme na osnovu ugovora, takođe će imati pravo na krizni dodatak.
 • Predlog je takođe izuzeće od plaćanja doprinosa za osiguranje zbog obavljanja određene profesije (osim ako osiguranje ne miruje).
 • Slovenija takođe preduzima mere za invalidska preduzeća. Ova preduzeća bi mogla tražiti pravo na naknadu mesečnog kriznog dodatka za svakog zaposlenog invalida.

Ispravka u vezi zabrane isplate dobiti i nagrada?

Slovenija je prepoznala potrebu za ispravkom u slučaju isplate dobiti i nagrada (član 99). Prema trenutno važećem Zakonu, zabranjena je isplata nagrada i zaposlenima, ne samo poslovodstvu. Prema predlogu novog Zakona, zabrana bi važila samo za poslovodstvo, ne i za zaposlene.

Međutim, takođe se razmatra i predlog promene, koji se odnosi na dodatna ograničenja poslovodstvu. Ograničenje bi se takođe odnosilo na kupovinu sopstvenih akcija i deonica kompanije. Nagrade i profit se ne bi smeli isplaćivati za ovu godinu  (tj. za 2019. godinu) i za 2020. godinu.

Ako se odobri zabrana isplate dobiti i nagrada prema članu 99 Interventnog zakona, zabrana se ne primenjuje u slučaju:

 • subvencioniranja plata zaposlenima koji ne mogu raditi zbog više sile (razlog: briga o deci ili ako ne mogu raditi jer ne postoji javni prevoz, zatvaranje granica);
 • izuzeća od penzijskih doprinosa za radnike, koji rade, i za isplatu kriznog dodatka.

Otvarate firmu u Sloveniji? Potreban vam je savet?

Da li razmišljate o otvaranju firme u Sloveniji? Prijavite se na naš besplatni webinar o poslovnoj migraciji u Sloveniju! Da li već imate firmu u Sloveniji i kao vlasnik firme u Sloveniji vas zanima, da li imate pravo na povraćaj naknade plate? Za vreme koronavirusa u DATI pratimo sve novosti, prijavite se na naše e-novosti! Pročitajte više o usvojenim merama protiv posledica koronavirusa. Predlažemo vam takođe, da posetite i našu Facebook stranicu.

Share this post