Oporezivanje podružnica stranih preduzeća u Sloveniji

Oporezivanje podruznica stranih preduzeca u Sloveniji

Oporezivanje podružnica stranih preduzeća u Sloveniji

Oporezivanje podružnica često je pitanje preduzetnika, koji žele proširiti svoj biznis u Sloveniju i EU. Poslovanje podružnice podleže slovenačkom zakonodavstvu, ali kod podružnica ima i izuzetaka.

Podružnica strane kompanije nije pravno lice. Kao takva se automatski ne smatra poreskim rezidentom Slovenije. U slučajevima kada obavlja neku delatnost na teritoriji Slovenije podleže porezu na prihod pravnih lica (u nastavku: DDPO) kao nerezident.

Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstveneporeske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Zanima vas otvaranje firme u Sloveniji?

Nazovite nas za više informacija na +386 1 6001 542 ili nam pišite na data@data.si.

 

Oporezivanje: porez na dobit podružnice?

U većini slučajeva se radi o podružnicama sa stalnim jedinicom u Sloveniji. To znači da vrše oporezivu delatnost na teritoriji Republike Slovenije (kupovina i prodaja robe ili usluga). Takve podružnice uspostavljaju svoju poresku osnovicu na osnovu Zakona o porezu od prihoda pravnih lica (ZDDPO).  Dobit oporezuje po stopi od 19%.

Obzirom na to da je većina zemalja EU uskladila zakone o porezu na prihod pravnih lica, mora strana matična firma proveriti kako uključiti dobit u poreski obračun u svojoj zemlji. Osim toga, kako da obračuna porez koji je već plaćen u Sloveniji (ili metod odbitka ili metod oslobađanja) u skladu sa važećom međunarodnom konvencijom, koju Slovenija ima sa državom matične firme.

U nekim slučajevima se desi, da je efektivna poreska stopa (uzimajući u obzir olakšice) veća u zemlji matične firme nego u Republici Sloveniji. Iz tog razloga može doći do doplate poreza na dobit. Ako je poreska stopa u zemlji matične firme niža, ponovo je potrebno obračunavanje poreza po efektivnoj poreskoj stopi. Ovakav porez se može smatrati kao smanjeni u državi matične firme.

Naravno, treba imati na umu da se u slučaju poreskog gubitka ili poreske osnovice “nula” matične firme, porez ne može obračunati, bez obzira na to što je bio plaćen u Republici Sloveniji.

Šta je dotirana podružnica?

Drugi oblik podružnice, koja je takođe česta u Republici Sloveniji, je tzv. dotirana podružnica. Poslovanje u ovom slučaju ne donosi nezavisni prihod. Poslovanje donosi samo troškove, koje matična firma pokriva „dotacijama“, transakcijama finansijskih sredstava.

Radi se o slučajevima kada se podružnica bavi isključivo pripremnim ili pomoćnim aktivnostima. Ključno za utvrđivanje koje su ove delatnosti je utvrđivanje da li one čine suštinski odnosno značajan deo posla preduzeća kao celine. Stoga se u ovim slučajevima prilivi od matične firme (dotacije) ne tretiraju kao oporezivi prihodi. Ovde ne može biti ostvarena ni dobit (ili gubitak), dakle ne postoji poreska osnova, a samim tim ni oporezivanje.

Takva podružnica nema „status“ poslovne jedinice u skladu sa ZDDPO. Ovo znači da nije obveznik za DDPO u Sloveniji. Svi nastali troškovi uzimaju se u obzir u poreskoj osnovi u zemlji sedišta matične firme, koja uključuje promet slovenačke podružnice u svoj poreski obračun.

Prema našem iskustvu, najčešće su podružnice, koje se bave nekom od delatnosti marketinga na slovenačkom tržištu.  Ako podružnica ne ostvaruje svoj prihod, važno je u ovom slučaju pripisati podružnici prihod koji bi ostvarila, ako bi se samostalno bavila marketinškom delatnošću.

U tu svrhu se može izvršiti finansijska analiza uporedivosti, da bi se utvrdilo koliku zaradu u proseku ostvaruju firme koje se ovime bave na tržištu i nezavisne su na tržištu (nisu deo veće grupe firmi).

Da li vas zanima postupak otvaranja firme u Sloveniji?

Ukoliko vas interesuje postupak otvaranja firme u Sloveniji ili vam je potreban pravni savet, pošaljite nam upit na e-mail data@data.si ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530 ili Viber: +386 30 640 995. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Pripremila: Sabina Dimnik, Data d.o.o.

Share this post