Porezi u Sloveniji

Da li vam je potrebno više informacija o porezima u Sloveniji?

Pre početka poslovanja u Sloveniji morate razmotriti koje su poreske stope i koji porezi u Sloveniji moraju biti plaćeni prema slovenačkom zakonodavstvu. Poslovni porezi u Sloveniji su porez na dodatu vrednost (PDV) i porez na dobit pravnih lica, a svaki pojedinac mora da plati i porez na dohodak fizičkih lica.

Kompanija DATA će vam pomoći u svemu. Naši konsultanti za poslovnu migraciju će vam pomoći prilikom postupka dobijanja slovenačkog poreskog broja za identifikaciju. U postupak ulazimo za svakog stranog državljanina koji otvara kompaniju u Sloveniji. Zajedno sa našim stručnjacima za knjigovodstvo i poreze nalazimo najpovoljnije rešenje za oporezivanje za vašu kompaniju.

Osim toga, iskusne knjigovođe i poreski stručnjaci vam sa zadovoljstvom pomažu da optimizujete troškove vaše nove kompanije.

a li vam je potrebno više informacija o porezima u Sloveniji?

Šta možemo učiniti za vas?

U DATI nudimo usluge povezane sa oporezivanjem u Sloveniji, a koje uključuju sledeće oblasti:

 •   obračun PDV-a, carina i drugih poreza na promet,
 •   obračun poreza na dobit i druge poreske olakšice,
 •   smanjenje poreskih obaveza (za pravna i fizička lica),
 •   obračun poreza na dohodak fizičkih lica i drugih poreza za fizička lica,
 •   projekcije poreskih prijava (poresko planiranje),
 •   analiza uslova poslovanja i smernica za budućnost,
 •   dobijanje registracionog broja za PDV,
 •   i druge aktivnosti, direktno ili indirektno, vezane za poreze. Obračun poreza na dobit i druge poreske olakšice.

Da li vam je potrebno više informacija o porezima u Sloveniji?

Odgovori na najvažnija pitanja o porezima u Sloveniji:

Kako je regulisan sistem PDV-a u Sloveniji i kako dobiti PDV broj?

Preduzeće u Sloveniji mora u određenim situacijama ući u sistem PDV-a (porez na dodatu vrednost).

Prvo, to mora učiniti kada pređe ili će verovatno preći 50.000 evra oporezive prodaje u Sloveniji u poslednjih 12 meseci.

Drugo, obavezno je takođe ući u sistem ako kompanija pruža usluge ili je primalac usluga iz drugih zemalja članica EU. U tom slučaju morate upisati svoju kompaniju u sistem PDV-a čak i pre nego što vaša kompanija primi ili izda takve fakture. Pod ovim okolnostima nije važna količina novca na fakturi.

Treće, kompanija treba da uđe u sistem PDV-a, kada prelazi 10.000 EUR u kupovini robe iz EU u određenom vremenskom periodu u kalendarskoj godini. Štaviše, kada preduzetnici žele da uđu u sistem PDV-a, potrebni su konkretni dokazi o poslu. Na primer, to mogu učiniti sa ugovorom o zaključivanju poslovne transakcije. Takođe, to mogu učiniti sa potvrdom o kupovini osnovnih sredstava, ugovorom o zakupu itd.

Osim toga, mogu ući u sistem PDV-a sa ugovorom o radu za svog prvog zaposlenog ili sa drugim primljenim ili izdatim fakturama.

Standardna stopa PDV-a u Sloveniji je 22%, a smanjena stopa 9,5%. Ovo se odnosi na robu i usluge posebno definisane Zakonom o PDV-u.

Koliki je iznos poreza na dobit u Sloveniji?

Standardna stopa poreza na dohodak (preciznije: porez na dobit) u Sloveniji iznosi 19 procenata.

Naplaćuje se jednom godišnje u zavisnosti od ostvarenog pozitivnog operativnog profita u poslednjoj kalendarskoj godini ili fiskalnoj godini. I prihodi i troškovi utiču na celokupan poslovni profit. Neophodno je uzeti u obzir da nisu svi prihvatljivi, a neki samo delimično smanjuju pozitivan rezultat poslovanja.

U isto vreme kompanija može iskoristiti poreske olakšice za određene investicije. Važno je znati da će vaša kompanija biti u obavezi da plati porez na prihod preduzeća ako ima sedište u Sloveniji. Takođe, to će morati učiniti, ako nemate sedište u Sloveniji, ali je sedište upravljanja preduzećem (vodstvo) ovde.

Biti poreski rezident ili ne

Fizička osoba postaje poreski rezident u Sloveniji, kada zapravo živi u Sloveniji više od 183 dana u jednoj kalendarskoj godini. U ovom slučaju morate popuniti upitnik Finansijske uprave Slovenije. Kada to učinite, Uprava odlučuje da li možete biti poreski rezident u Sloveniji ili ne.

Ako dobijete rezidentstvo, morate biti sigurni da ste izbrisani iz Registra poreskih rezidenata u vašoj zemlji. U suprotnom će vam biti potrebno da platite pun porez od vašeg prihoda u obe zemlje. Ako ste poreski obveznik u Sloveniji i dobijate prihod u drugoj zemlji sa kojom Slovenija nije zaključila međunarodni sporazum i tamo plaćate deo poreza na dohodak, možete zatražiti da samo plaćate razliku u porezu u Sloveniji. Samo na taj način možete izbeći dvostruko oporezivanje.

Koje su koristi za poreske nerezidente?

Slovenija je zaključila međunarodni sporazum o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa mnogim zemljama. To znači da će u Sloveniji pojedinci plaćati od pet do petnaest odsto poreza za dividende, kamate ili druga imovinska prava i plaćati razliku (ili ne) u svojoj zemlji.

Nerezidenti takođe mogu imati određene prednosti. Na primer, oni mogu zatražiti smanjenje ili oslobađanje od poreza, ako je njihov prihod po međunarodnom sporazumu oporezivan po nižoj stopi ili ako je oslobođen poreza u Sloveniji. Takođe, mogu se odlučiti za povraćaj preplaćenog poreza. Morate da uzmete u obzir da ukoliko međunarodni sporazum definiše oslobađanje od poreza, primaocu se vraća pun iznos plaćenog poreza.

Preduzetnici stranci moraju poštovati princip svetskog prihoda i plaćati propisane poreze na prihode stvorene u Sloveniji. Ali, kada to učine, ovu obavezu treba odbiti od obaveza u njihovoj zemlji.

Međutim, konvencije nisu uniformne. Zato morate proveriti kakav je međunarodni sporazum za svaku zemlju i koje obaveze imate u Sloveniji.

Kako se porez na dohodak građana obračunava u Sloveniji?

Prihod pojedinca se oporezuje prema progresivnoj stopi od 16%; 27%, 34%, 39%, 50%.

Stranac koji ima boravišnu dozvolu u Sloveniji mora platiti porez na dohodak fizičkih lica ukoliko je prisutan u Sloveniji više od 183 dana u periodu od 12 meseci. Da bi postao slovenački poreski obveznik, obrazac za prijavu treba podneti Poreskoj upravi.

Da li vam je potrebno više informacija o platama u Sloveniji? Pripremili smo kalkulator, gde možete izračunati tačne troškove odabranog iznosa zarade.

Koji drugi porezi su još važni za strance?

 • Doprinosi za socijalno osiguranje

Svaki poslodavac i zaposleni treba da plate socijalno osiguranje – poslodavac 16,1%, a zaposleni 22,1%.

 • Porez na dividende

Porez na dividende je 0 % plaćene u inostranstvu za članice EU i 15% za druge zemlje, osim ukoliko nije drugačije naznačeno u bilateralnom sporazumu. Za vas ćemo proveriti bilateralne ugovore.

 • Porez na kapitalnu dobit

Kapital se oporezuje od 0 do 25% poreske stope; oporezivanje zavisi od perioda zadržavanja prodatog kapitala.

 • Porez na imovinu

Slovenija još nema porez na imovinu.

 • Porez na promet nepokretne imovine

Kada prodate imovinu, morate platiti porez na promet nepokretne imovine koji iznosi 2%. Plaća ga prodavac kada je posao sklopljen. Uglavnom se zasniva na ugovornoj vrednosti imovine.

Da li vam je potrebno više informacija o porezima u Sloveniji?