Go to Top

Najave slovenskih javnih podjetniških razpisov

RazpisnikNaziv JRPredvidena objavaNamenSredstva
MGRTMentorske sheme za ranljive skupine, zaposlene v
socialnih podjetjih 2018-2020
Marec 2019spodbujanje, mobilizacija, motivacija in proaktivno delovanje zaposlenih v socialnih podjetjih, s poudarkom na zaposlenih iz ranljivih ciljnih skupin in okrepiti znanje mentorjev na področju socialnega podjetništva preko izobraževanj oziroma usposabljanj (»train the trainer«)Višina razpisanih sredstev: 3.180.924,36 EUR
Število odpiranj v 2019: 1 (1. polovica leta 2019, vrednost 2.526.679,41 EUR)
Višina izplačil v 2019: 932.958,99 EUR
MGRTJavni razpis Podpora MSP s področja turizma za povečanje
snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem
območju in problemskih območjih z visoko brezposelnostjo 2019
Februar 2019obnova obstoječih turističnih in gostinskih objektov, ki oslujejo vsaj 1 leto, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje porabe energije in snoviVišina razpisanih sredstev: 8.000.000,00 EUR
Število odpiranj v 2019: 1 (1. polovica 2019, vrednost 8.000.000,00 EUR)
Višina izplačil v 2019: 3.000.000,00 EUR
SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLADJavni razpis Spodbude za zagon podjetij na problemskih
območjih P2R v letu 2020 - 2021
September 2019spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih (Pokolpje, HRT) z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih, izboljšati poslovanje, razvojne potenciale (znižati stopnjo umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja) in konkurenčnost. Zasleduje se tudi uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in omercializaciji proizvodov, procesov in storitev.Višina razpisanih sredstev: 2.500.000,00 EUR
Število odpiranj v 2019: 1 (2. polovica 2019, vrednost 2.500.000,00 EUR)
Višina izplačil v 2019: 0,00 EUR, financiranje v 2020
MGRTJavni razpis Energetska obnova degradiranih
turističnih objektov – MSP 2019
Marec 2019obnova trenutno nedelujočih, nefunkcionalnih in degradiranih turističnih objektov s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snoviVišina razpisanih sredstev: 4.000.000,00 EUR
Število odpiranj v 2019: 1 (1. polovica, vrednost 4.000.000,00 EUR)
Višina izplačil v 2019: 1.500.000,00 EUR
SLOVENSKI REGIONALNO RAZVOJNI SKLADJavni razpis - Ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim
projektom na problemskih območjih z veliko brezposelnostjo v RS
2019 (BP2)
Konec leta 2019, predvidoma november 2019Spodbujanje obsega začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjihVišina razpisanih sredstev: 4.300.000,00 EUR
MGRTJavni razpis Integralni turistični produkti 2019Konec leta 2019, predvidoma november 2019spodbuditi podjetja k bolj inovativnem pristopu pri oblikovanju svojih produktov/storitev in pomagati pri trženju in promocijiVišina razpisanih sredstev: 2.000.000,00 EUR
Število odpiranj v 2019: 1 (2. polovica, vrednost 2.000.000,00 EUR
Višina izplačil v 2019: 0,00 EUR
MGRTJavni razpis Spodbude za MSP-je v turizmu 2020- 2023Junij 2019spodbuditi MSP-je na področju turizma k razvoju oz. preoblikovanju turističnih proizvodov in načina poslovanja v skladu s trajnostnimi usmeritvami (zeleni proizvodi), izboljšanje konkurenčnega položaja na globalnem trguVišina razpisanih sredstev: 8.000.000,00 EUR
Število odpiranj v 2019: 1 (2. polovica, vrednost 8.000.000,00 EUR)
Višina izplačil v 2019: 0,00 EUR
MGRTJavni razpis Dvig kompetenc in promocija vodilnih
turističnih destinacij 2020-2021
Junij 2019omogočiti pogoje za pospešen razvoj turizma v turističnih destinacijah z aktivnostmi usposabljanja relevantnih deležnikov in dviga kompetenc za dosego večje konkurenčnosti. Z javnim razpisom se želi doseči tudi višja promocijska učinkovitost vodilnih destinacijVišina razpisanih sredstev: 3.800.000,00 EUR
Število odpiranj v 2019: 1 (2. polovica 2019, vrednost 3.800.000,00 EUR)
MGRTJavni razpis Spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za
turistične nastanitve 2019-2020
Januar 2019spodbuditi deležnike, ki opravljajo turistično dejavnost (nastanitvene zmogljivosti) k uvajanju ekološkega managementa in ekoloških standardov v turističnih nastanitvenih objektihVišina razpisanih sredstev: 50.000,00 EUR
Število odpiranj v 2019: 1 (1. polovica, vrednost 50.000,00 EUR)
Višina izplačil v 2019: 50.000,00 EUR
SPIRITJavni razpis Partnerstva 2020-2022Junij 2019spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza na tuje trgeVišina razpisanih sredstev: 2.800.000,00 EUR
Število odpiranj v 2019: 1 (2. polovica 2019, vrednost 2.800.000,00 EUR)
Višina izplačil v 2019: 0,00 EUR
MGRTJavni razpis Celovita podpora ukrepom digitalne
transformacije v podjetjih 2019-2022
Marec 2019Spodbuditi podjetja k celoviti digitalni transformaciji poslovnih procesov/produktov/storitev s postopno integracijo v vse faze poslovnega procesaVišina razpisanih sredstev: 10.000.000,00 EUR
Število odpiranj v 2019: 1 (1. polovica 2019, vrednost 10.000.000,00 EUR)
Višina izplačil v 2019: 6.000.000,00 EUR
MGRTJavni razpis Razvoj in implementacija upravljavskih
kompetenc za digitalno transformacijo podjetij 2019-2022
Marec 2019dvig organizacijskih, digitalnih in upravljavskih kompetencVišina razpisanih sredstev: 2.000.000,00 EUR
Število odpiranj v 2019: 1 (1. polovica 2019, vrednost 2.000.000,00 EUR)
Višina izplačil v 2019: 2.000.000,00 EUR
MGRT/SPIRITJavni razpis Krepitev blagovnih znamkJunij 2019spodbuditi podjetja k dvigu na globalni verigi vrednosti oz. k proizvodnji končnih produktov, spodbuditi podjetja za prehod na tretje trgeVišina razpisanih sredstev: 4.900.000,00 EUR
Število odpiranj v 2019: 1 (2. polovica, vrednost 4.900.000,00 EUR)
Višina izplačil v 2019: 0,00 EUR

Več o prijavah na razpise pa si lahko preberete tudi v naših novicah: