Go to Top

Predstavitev predavateljev na 6. Dnevih podjetništva

Na 6. Dnevih podjetništva, ki bodo potekali 8. in 9. oktobra v Tehnološkem parku, se bo tudi to leto zvrstilo mnogo različnih predavanj. Predstavljamo vam predavatelje in institucije, ki bodo predavali.

1. Slovenski podjetniški Sklad

slo pod sklad(v nadaljevanju Sklad) je javna finančna institucija Republike Slovenije ustanovljena z namenom dodeljevanja finančne podpore in spodbud podjetniškemu sektorju v Sloveniji. Sklad vsako leto razpisuje državne pomoči za razvojno-širitvene investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) v Sloveniji. Ta sredstva lahko koristijo s pomočjo javnih razpisov preko različnih virov financiranja, kot so dolžniški viri, lastniški viri in subvencije. V letu 2013 je bilo na voljo kar za 128 mio EUR ugodnih sredstev, kar bi omogočalo odobritev pomoči cca. 1000 podjetjem. Poslovna politika Sklada pa v prihodnje načrtuje še celovitejšo podporo podjetniškemu sektorju s posebnim poudarkom na podpori start up podjetjem.

2. Uroš Čadež

Uroš Čadežse je 15 let ukvarjal s specialnimi efekti (kot 3D animator in visual effects supervisor) za Film in Televizijske Reklame od tega zadnje 3 leta v Londonu v firmah MPC in The Mill. Boomerang Uroša Čadeža je prvo stojalo in nosilec za iPad v enem na svetu. Uroš, ki je prej delal v video produkciji je ustvaril rešitev, ki mu jo je pomagal dovršiti industrijski oblikovalec Luka Stepan. Na Kickstarterju je uspešno zbral želena sredstva v decembru 2012. Boomerang se že množično proizvaja in tako zagotavlja lokalna delovna mesta. Ustanovitelj in lastnik podjetja XVIDA d.o.o.

 

3. Slovenski regionalni razvojni sklad

slovenski-regionalni-razvojni-sklad-logo-610x225 Slovenski regionalno razvojni sklad nastopa kot eden od nosilcev regionalne razvojne politike. Ima status javnega finančnega sklada, ki je namenjen trajnejšemu doseganju javnih ciljev na področju regionalnega razvoja in razvoja podeželja.

Sklad opravlja svoje poslanstvo preko vzpodbud, ki so namenjene:

 • podjetnikom in gospodarskim družbam,
 • kmetijskim gospodarstvom,
 • zadrugam in živilsko predelovalni industriji,
 • projektom na narodnostno mešanih območjih ter
 • občinam.

Vsa sredstva se dodeljujejo preko javnih razpisov. Kot prvenstveno obliko spodbud, Sklad dodeljuje posojila z ugodno obrestno mero in z dolgo ročnostjo vračila oz. z dobo vračanja do največ 20 let. To je predvsem ugodno, gledano napram »tržnim« oz. bančnim investicijskim posojilom. Sklad izjemoma le pri projektih, ki se nahajajo na območjih madžarske in italijanske narodne skupnosti, poleg posojil podpira investicije tudi z nepovratnimi sredstvi, česar drugi projekti niso deležni. Regionalni razvoj za programsko obdobje do leta 2013 je skladen regionalen razvoj z uravnoteženimi gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi vidiki v vseh slovenskih regijah, kar bo zagotovilo visoko življenjsko raven in kakovost zdravja ter bivalnega okolja vseh prebivalcev Slovenije. Z regionalnim razvojem sovpada tudi razvoj podeželja, katerega problematika sodi med najpomembnejše teme evropske in nacionalnih politik. Glede na razvitost se posamezna podeželska območja močno razlikujejo, zato bo tudi cilj Sklada zmanjševati te razlike in prispevati k trajnostnemu razvoju teh območij.

4.  SID – Slovenska izvozna in razvojna banka

logo-sid_bankaSID – Slovenska izvozna in razvojna banka je bila kot Slovenska izvozna družba, d.d., Ljubljana ustanovljena leta 1992 z namenom zavarovanja in financiranja izvoza slovenskih podjetij. Od takrat smo rasli in se razvijali v skladu z razvojem slovenskega gospodarstva. Kot SID banka smo nosilna družba Skupine SID banka, ki organizacijam ponuja širok spekter storitev za spodbujanje konkurenčnosti v mednarodnem gospodarskem sodelovanju. Naša vizija je postati osrednja javna finančna inštitucija, ki bo s celostno ponudbo finančnemu trgu dopolnilnih storitev pomemben dejavnik rasti slovenskega gospodarstva. Z inštrumenti dolgoročnega financiranja in zavarovanja spodbujamo izkoriščanje priložnosti slovenskega gospodarstva v mednarodnem gospodarskem in razvojnem sodelovanju. Naša osnovna usmeritev je biti dopolnitev finančnemu trgu (na področjih, ki jih finančni trg ne pokriva in imajo razvojno komponento). Na področju obstoječih dejavnosti (predvsem zavarovanje in financiranje nemarketabilnih rizikov) je naš cilj kakovostno zadovoljevanje potreb (odzivanje na trg). Nekatere segmente (panoge in trge), kjer ima slovensko gospodarstvo konkurenčne prednosti (v skladu s Strategijo razvoja Slovenije) pa tudi aktivno spodbujamo.

5. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo

Direktorat za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo izvaja programe in ukrepe, usmerjene v:

 • spodbujanje podjetniškega in tehnološkega razvoja
 • povečevanje konkurenčnosti podjetij in države
 • upravljanje, reševanje in prestrukturiranje podjetij

Aktivnosti, ki jih izvajajo na tem področju, so usmerjene v promocijo podjetništva in izobraževanja za podjetništvo, z namenom izboljšanja podjetniške titleHeader_mgrtkulture v Sloveniji in povečanja poznavanja in koriščenja podpornih storitev za potencialne podjetnike in že delujoča podjetja ter razvijanje učinkovitega in transparentnega podpornega okolja.

V okviru ukrepov za spodbujanje podjetništva in podjetništvu prijaznega podpornega okolja izvajamo promocijo podjetništva in podpornega okolja za podjetništvo, ukrepe spodbujanja podjetništva in ključnih  podjetniških kompetenc (ustvarjalnost, podjetnost in inovativnost) med mladimi ter vavčerske spodbude za rast in razvoj podjetij.

6. SPIRIT, javna agencija

Pod okriljem ene agencije uresničujemo usmeritve razvojnih programov Slovenije s ciljem doseganja inovativne, tehnološko razvite, izvozno naravnane, SPIRIT-logo-cutturistične in tujim investitorjem privlačne destinacije.

Med ključnimi nalogami agencije je tudi implementacija in razvoj državne znamke I FEEL SLOVENIA v smeri izgradnje prepoznavnosti Slovenije na tujih trgih na področju gospodarstva in turizma.

Z združitvijo institucij Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Slovenske turistične organizacije in Javne agencije za tehnološki razvoj RS je nastala agencija, ki slovenskemu gospodarstvu zagotavlja podporo na usklajen, pregleden in celovit način na najpomembnejših področjih slovenskega gospodarstva:

 • Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj
 • Internacionalizacija in tuje investicije
 • Turizem

Poslanstvo agencije je biti aktiven del poslovnega okolja ter zagotavljati konkurenčnost in promocijo slovenskega gospodarstva in turizma. Javna agencija SPIRIT Slovenija si prizadeva postati institucija, ki v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter ostalimi deležniki nudi slovenskim podjetjem učinkovito in celovito podporo pri razvoju in promociji na globalnem konkurenčnem trgu. Svoje poslanstvo bo agencija uresničila s povezovanjem znanja in kompetenc na vseh ključnih, medsebojno povezanih področjih, ki pogojujejo konkurenčnost gospodarstva, s ciljem povečevanja dodane vrednosti, ustvarjanja kakovostnih delovnih mest in dolgoročne konkurenčnosti.

7. Ministrstvo za zunanje zadeve – sektor za gospodarsko promocijo

Temeljni nalogi Sektorja za gospodarsko promocijo sta nudenje pomoči slovenskim podjetjem pri vstopanju na tuje trge in spodbujanje internacionalizacije slovenskega gospodarstva s ciljem povečevanja slovenskega izvoza in doseganja njegove večje geografske diverzifikacije. Sodeluje pri pripravi vladnega programa za spodbujanje internacionalizacije podjetij. Sektor skrbi za koordinacijo in organizacijo obiskov gospodarskih delegacij, ki spremljajo najvišje državne predstavnike Republike Slovenije na obiskih v tujini, tako z vsebinskega kot organizacijskega vidika v sodelovanju z DKP mrežo. Sektor sodeluje tudi pri organizaciji poslovnih konferenc in seminarjev ob robu teh obiskov. Poleg tega skrbi za izvajanje nadaljnjih aktivnosti povezanih z že opravljenimi obiski gospodarskih delegacij v tujini. Sodeluje tudi pri izvedbi obiskov tujih gospodarskih delegacij, ki spremljajo najvišje predstavnike tujih držav ob obiskih v Republiki Sloveniji.

8. DiaGenomi

DiaGenomi d.o.o. je mlado, visoko tehnološko podjetje, ki prinaša storitve in rešitve na treh različnih področjih molekularne biologije. Podjetje nudi genetske analize raka dojke in debelega črevesja, ki omogočajo učinkovitejše, hitrejše in posamezniku prilagojeno zdravljenje, poleg tega pa nudi tudi genetske analize kardiovaskularnega sistema, ki posamezniku pokažejo smernice za bolj zdrav življenjski slog.

DiaGenomi d.o.o. skrbi za izobraževanje na področju molekularnih tehnik, predvsem tehnologije PCR v realnem času. Prav v ta namen je razvil tudi lasten računalniški program za pripravo in analizo poskusov. Nenazadnje je DiaGenomi d.o.o. vpet v bazično, znanstveno-raziskovalno delo na področju metabolizma holesterola, mehanizmov raka in populacijskih študij.

Nives Nadoh – univ. dipl. kom.
Vodja marketinga

nives nadohNives Nadoh je diplomirala leta 2009 na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Že med študijem Komunikologije je začela pridobivati izkušnje na področju odnosov z javnostmi – najprej kot asistenka, kasneje kot predstavnica v službi za odnose z javnostmi na FDV. Kot asistentka za odnose z javnostmi je sodelovala tudi na Slovenskem knjižnem sejmu, hkrati pa je bila tudi aktivna članica Študentske sekcije Slovenskega društva za odnose z javnostmi. Eno leto študijskih obveznosti je opravila na Univerzi v Milanu – Bicocca v Italiji, po končanem študiju pa je opravila tudi prakso na Finskem. Leta 2010 se je zaposlila na podjetju CRMT d.o.o., ki deluje na področju informacijske tehnologije, natančneje na področju poslovnega obveščanja – tam je bila odgovorna za marketing in odnose z javnostmi. Podjetju Diagenomi se je priključila v drugi polovici leta 2012.

9. XLAB d.o.o.

Xlab je razvojno IT podjetje z močnim raziskovalnim zaledjem na področju porazdeljenih sistemov, predvsem omrežij Grid in omrežij enak z enakim. XlabRezultati raziskovalnih aktivnosti se zrcalijo v napredni programski opremi za komunikacijo in sodelovanje preko interneta in visoko tehnoloških rešitvah za potrebe medicine. Naše rešitve za sodelovanje preko interneta – ISL Online so tehnološko dovršene ter slovijo po svoji enostavni uporabi, poleg tega so cenovno dostopne. Programsko opremo ISL Online uporablja na tisoče podjetij v več kot 100 državah širom po svetu. Na področju medicine smo na svetovnem trgu uveljavljeni s programom za 3D vizualizacijo in obdelavo medicinskih slik, programom za virtualno kolonoskopijo in z rešitvijo za zajemanje in obdelavo slik v nuklearni medicini. Podjetje XLAB d.o.o. je član Tehnološkega parka Ljubljana

10. Andraž Štalec

Andraž Štalecje direktor in soustanovitelj podjetja Red Orbit. Z digitalnim marketingom se ukvarja že od leta 2001. Skozi mešanico različnih projektov si je pridobil neprecenljive izkušnje s področja marketinga in vodenja. Andraž je bil govornik na različnih dogodkih, med drugimi na Slovenski marketinški konferenci, SKIMu (Slovenska konferenca iskalnega marketinga), Podjetniški akademiji, seminarjih Akademije Finance in Gospodarske zbornice Slovenije, Fanfari in Mednarodni konferenci prakse v komuniciranju. V zadnjih letih je svetoval številnih znanim slovenskim podjetjem, med katerimi so Gorenje, Danone, MedvešekPušnik, Triglav zdravstvena zavarovalnica, SloveniaHolidays in druga. Andraž je avtor več kot 100 člankov s področja spletnega marketinga.

11. Tomaž Korelc

creatoorje ustanovitelj in vizionar skupine Creatoor d.o.o., ki združuje strateško kreativno marketinško agencijo; podjetje za web dizajn in razvoj spletnih konceptov; podjetje za razvoj inovativnih programskih rešitev; izobraževalno podjetje; podjetje za event management in team building usposabljanja; poslovni časopis ZaUspeh.com; kadrovski spletni portal ZaUspeh.com; spletno skupnost Spoznaj.si; spletno skupnost InnovationKnowHow.net ter globalno inovacijsko platformo Getidea.net. Korelc je tudi sicer partner v več poslovnih podjemih. V zadnjem času se osredotoča predvsem v razvoj inovativnih rešitev na področju e-izobraževanja, upravljanja s človeškimi viri ter upravljanja z inovativnostjo. Skupaj s partnerji razvija inovativno platformo za upravljanje z idejami in inovacijami IdeaCreatoor.net ter globalno inovacijsko okolje Getidea.net. Njegov cilj je ustvariti svetovno prodorno in prepoznavno podjetje ter globalni inovacijski center. Sicer je Korelc NLP trener in coach, magister ekonomske psihologije ter diplomant študija MBA. Njegov poslovni moto je: “Inovativnost, rast in razvoj!”

12. Sabina Dimnik

Sabina_DimnikDiplomirana ekonomistka, zaposlena v podjetju DATA d.o.o., specializirana za področje davkov, računovodstva in financ. V podjetju je zadolžena za individualna svetovanja tako za naročnike računovodskega servisa kot zunanje uporabnike. Delovala je tudi kot VEM referent, sedaj pa poleg naštetega tudi sodeluje pri pripravi delavnic in izobraževanj iz zgoraj omenjenih področij.

 

 

13. Janez Berdavs

Janez BerdavsDr. Janez Berdavs je geograf z akademskimi izkušnjami na področjih ekonomske geografije, regionalnega razvoja in razvoja mestnega okolja. Pedagoško-andragoški izpit je opravil na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, trenutno pa je zaposlen v podjetju DATA d.o.o. kot član oddelka za raziskave in razvoj. Odgovoren je za pripravo in vodenje projektov ter za pridobivanje sredstev iz evropskih in nacionalnih javnih razpisov, obenem pa je zelo dejaven pri organizaciji in izvedbi podjetniških izobraževanj in usposabljanj.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja