Go to Top

Kakšen je postopek za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev?

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev oziroma določenih socialnih transferjev poteka skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Veste, kateri socialni transferji so vam na voljo?

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Kakšen je postopek registracije podjetja in koliko stane?

Več informacij

Prijava na izobraževanje

Pravice iz javnih sredstev so vezane na ugotavljanje materialnega položaja in ne temeljijo na socialnem zavarovanju. Določeno pravico iz javnih sredstev se dodeli v primeru, kadar dohodek osebe ne dosega meje dohodkov, ki je določena za posamezno pravico. In kadar so poleg tega izpolnjeni še drugi pogoji, ki jih določajo predpisi za posamezno pravico.

Posameznik, ki se odloči za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, na centru za socialno delo (CSD), kjer ima stalno prebivališče, odda enotno vlogo. Obrazec enotne vloge je nov od 1. januarja letošnjega leta, dostopen pa je tudi na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ).

Z enotno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev lahko uveljavljate naslednje pravice:

 • otroški dodatek,
 • denarna socialna pomoč,
 • varstveni dodatek,
 • državna štipendija,
 • znižano plačilo vrtca,
 • subvencija najemnine,
 • pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev,
 • pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

V nadaljevanju pa CSD o vlogi odloči z eno odločbo, s čimer je postopek za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev poenostavljen. Obrazec oziroma vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev mora vlagatelj izpolniti in oddati osebno ali po pošti na pristojni CSD.

Prijava na izobraževanje

Elektronska vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

E-vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev je mogoče vložiti le za otroški dodatek, znižano plačilo vrtca in za državno štipendijo.

Za zahtevnejše pravice, kot so denimo denarna socialna pomoč, varstveni dodatek in subvencija najemnine, pa elektronska oddaja vloge ni možna.

 

Centri za socialno delo odločajo o pravici do naslednjih denarnih prejemkov:

 • otroškega dodatka,
 • denarne socialne pomoči,
 • varstvenega dodatka,
 • državne štipendije.

Odločajo pa tudi o pravici do naslednjih subvencij in plačil:

 • znižanju plačila za programe vrtcev,
 • dodatni subvenciji malice za učence in dijake,
 • subvenciji kosila za učence,
 • oprostitvi plačil socialnovarstvenih storitev,
 • prispevku k plačilu sredstev, namenjenih za plačilo oziroma doplačilo pravic družinskega pomočnika,
 • subvenciji najemnine,
 • pravici do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev po zakonu,
 • pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno.

Prijava na izobraževanje

Vrstni red uveljavljanja pravic iz javnih sredstev

Denarne prejemke mora vlagatelj uveljavlja po predpisanem vrstnem redu, in sicer:

 1. otroški dodatek,
 2. denarna socialna pomoč,
 3. varstveni dodatek,
 4. državna štipendija.

Nato lahko uveljavlja posamezne subvencije in znižana plačila.

Če vlagatelj ne upošteva vrstnega reda za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ga najprej pristojni CSD na to opozori. Če opozorila ne upošteva, se »izpuščeni« denarni prejemek vseeno upošteva, kot da bi bil dodeljen. Za subvencije in oprostitve plačil pa vrstni red ne velja.

Denarni prejemki, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in znižanje plačila vrtca pripadajo upravičencu od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Druge subvencije oziroma znižana plačila iz zakona pa upravičencu pripadajo od dneva, ko postane odločba o priznanju pravice dokončna.

Spremembe mora upravičenec sporočiti v osmih dneh

Upravičenec je po določilih zakona dolžan centru za socialno delo sporoči vsa dejstva, okoliščine in vse spremembe, ki vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja. To mora upravičenec storiti v osmih dneh (od dne, ko je za spremembe izvedel).

Katere so te spremembe, je odvisno od posamezne pravice. Upravičenec do otroškega dodatka, državne štipendije in znižanega plačila vrtca mora CSD sporočiti naslednje spremembe: spremembo števila oseb ali upravičencev, spremembo ali vključitev v vzgojno-izobraževalni oziroma visokošolski zavod, spremembo statusa učenca, dijaka ali študenta, spremembo stalnega prebivališča in spremembo vrste periodičnega dohodka. Pri državni štipendiji pa tudi druge okoliščine, ki po zakonu, ki ureja štipendiranje, vplivajo na to pravico,

Spremembe, ki zadevajo uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, se sporočajo na posebnem obrazcu. Ta je na voljo pri centru za socialno delo ter na spletnih straneh MDDSZ in CSD-jev.

Morda vas zanima tudi:

Prijava na izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja