Go to Top

Podjetniško izobraževanje v porastu

Podjetniško izobraževanje se v večini evropskih držav vse bolj spodbuja, kaže novo poročilo Evropske komisije. Osem držav (Danska, Estonija, Litva, Nizozemska, Švedska, Norveška, Wales in flamski del Belgije) je oblikovalo posebne strategije za spodbujanje podjetniškega izobraževanja, trinajst držav (Avstrija, Bolgarija, Češka, Finska, Grčija, Madžarska, Islandija, Lichtenstein, Poljska, Slovaška, Slovenija, Španija in Turčija) pa je podjetniško izobraževanje vključilo v nacionalne strategije za vseživljenjsko učenje mlade ali rast. Polovica evropskih držav je sredi izobraževalnih reform, ki vključujejo okrepitev podjetniškega izobraževanja. V poročilo o podjetniškem izobraževanju v evropskih šolah (Entrepreneurship Education at School in Europe) je bilo zajetih 31 evropskih držav in 5 regij.

Evropska komisarka za izobraževanje kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou je dejala: „Podjetniško izobraževanje je gonilo prihodnje rasti in bo pomagalo navdihniti podjetnike prihodnosti. Če želi Evropa ostati konkurenčna mora vlagati v svoje prebivalce njihove spretnosti ter zmožnosti prilagajanja in inovacij.To pomeni, da si moramo prizadevati za resnično spremembo mišljenja o podjetništvu v Evropi ter z ozaveščanjem o podjetništvu začeti že na začetku šolanja.“

Poročilo kaže, da je podjetniško izobraževanje v učnem načrtu za osnovnošolsko izobraževanje izrecno priznano v dveh tretjinah zajetih držav. Podjetništvo se v osnovnih šolah sicer ne poučuje kot ločeni predmet, vendar je polovica držav opredelila učne izide, ki so povezani s podjetniško miselnostjo in spretnostmi, kot so na primer samoiniciativnost tveganje in ustvarjalnost.

V sekundarnem izobraževanju je v polovici držav podjetništvo vključeno v obvezne predmete, kot sta ekonomija in družboslovje v dveh državah (Litvi in Romuniji) pa je ločeni obvezni predmet. Praktične podjetniške spretnosti so natančno opredelile štiri države (Litva, Romunija, Lichtenstein in Norveška).

Poročilo še kaže, da dvanajst držav podpira pobude v zvezi s podjetniškim izobraževanjem na primer spodbujanje tesnejšega sodelovanja med izobraževanjem in podjetji ter ustanavljanje manjših podjetij pod vodstvom študentov. Posebno usposabljanje učiteljev na tem področju pa je na voljo samo v flamski skupnosti v Belgiji, v Bolgariji in na Nizozemskem. Samo tretjina evropskih držav ima osnovne smernice in gradivo za podjetniško izobraževanje.

Ozadje

Evropska unija spodbuja podjetništvo kot osrednji dejavnik konkurenčnosti ter poudarja pomen razvoja evropske podjetniške kulture s spodbujanjem pravega razmišljanja in spretnosti povezanih s podjetništvom.

V Priporočilu Evropskega parlamenta in Sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje iz leta 2006 je podjetnost ena od osmih ključnih kompetenc.

Potrebo po izboljšanju podjetniških in inovacijskih zmožnosti državljanov poudarjajo tudi tri vodilne pobude iz strategije Evropa 2020 za delovna mesta in trajnostno rast: „Unija inovacij“, „Mladi in mobilnost“ ter „Program za nova znanja in spretnosti in nova delovna mesta“.

Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti vključno s podjetništvom na vseh ravneh izobraževanja in usposabljanja je tudi dolgoročni cilj strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju „ET 2020“.

Na podlagi tega je Komisija novembra 2011 ustanovila delovno skupino o podjetniškem izobraževanju. Skupino sestavljajo strokovnjaki iz 24 držav ter predstavniki podjetij in sindikatov. Njen cilj je podpreti prizadevanja držav članic za izvajanje podjetniškega izobraževanja ter usmerjati delo Komisije pri spodbujanju takega izobraževanja. Skupina bo do konca leta 2013 pripravila priročnik o politiki podjetniškega izobraževanja.

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) zelo poudarja pomen podjetništva, njegov namen pa je izobraziti naslednjo generacijo mladih podjetnikov. Poleg tega spodbuja in podpira posameznike in podjetja pri razvoju in trženju inovativnih idej. Prva novoustanovljena podjetja, ki so nastala v okviru skupnosti znanj in inovacij EIT so bila nedavno predstavljena na prvi podelitvi nagrad EIT za podjetništvo.

Eurydice

Mreža Eurydice zagotavlja informacije in analize o evropskih izobraževalnih sistemih in politikah. Sestavlja jo 37 nacionalnih enot s sedeži v vseh 33 državah, ki sodelujejo v programu EU Vseživljenjsko učenje (države članice EU Hrvaška, Islandija, Lichtenstein, Norveška, Švica in Turčija). Mrežo koordinira in upravlja Izvajalska agencija EU za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo, ki pripravlja študije in ponuja vrsto spletnih virov.

Vir: Evropska komisija