Go to Top

Delo na domu – kako ga urediti?

Delo na domu je delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so izven delovnih prostorov delodajalca.

Pod delo na domu spada tudi delo na daljavo, ki ga delavec opravlja z uporabo informacijske tehnologije. Gre za eno od nestandardnih oblik opravljanja dela po pogodbi o zaposlitvi, katere bistven element je kraj opravljanja dela.

Kako naj podjetje uredi delo od doma?

Pravna služba podjetja Data je pripravila napotke, kako naj podjetje urediti možnost opravljanja dela od doma za svoje zaposlene. Tako delodajalec zadosti vsem zakonskim pogojem.

  1. Prilagoditev splošnega akta: Če delodajalec uvede delo na domu, mora prilagoditi splošni akt podjetja. V njem določi pogoje za opravljanje dela na domu. S splošnimi akti delodajalec določa organizacijo dela ali obveznosti, ki jih morajo delavci poznati zaradi izpolnjevanja svojih obveznosti.
  2. Obvestilo Inšpektorata RS za delo: Delodajalec je v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) dolžan o nameravanem organiziranju dela na domu obvestiti inšpektorat za delo. To mora storiti pred začetkom dela delavca. Pravna služba podjetja Data opozarja, da v nasprotnem primeru lahko inšpektor delodajalca kaznuje z globo od 750 do 2.000 evrov. Z globo od 100 do 800 evrov kaznuje tudi odgovorno osebo delodajalca. Vsebina in oblika omenjenega obvestila nista strogo določeni. Pomembno je, da delodajalec v njem navede bistvene podatke glede predvidenega dela na domu. Obvestilo inšpektoratu za delo je pomembno predvsem z vidika zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. Zakon namreč posebej poudarja, da je delodajalec dolžan zagotavljati varne pogoje za delo od doma. Z globo od 1.500 do 4.000 evrov se kaznuje delodajalec (pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost), ki ne zagotavlja varnih delovnih pogojev pri delu na domu. Inšpektorat na podlagi obvestila ne izdaja soglasij, torej njihovo dovoljenje za delo od doma ni potrebno. Gre izključno za obvestilo. Lahko pa prepove organiziranje ali opravljanje dela na domu. To stori v primeru, ko je delo od doma škodljivo oziroma če obstaja nevarnost, da postane škodljivo za delavce.
  3. Pogodba o zaposlitvi: Da bo delavec delo opravljal na domu, mora biti opredeljeno tudi v sklenjeni pogodbi o zaposlitvi. Pogodba o zaposlitvi za delo na domu se lahko sklene za delo, ki sodi v dejavnost delodajalca ali je potrebno za opravljanje dejavnosti delodajalca. Razen če gre za dela, ki so z zakonom ali drugim predpisom določena kot dela, ki se ne smejo opravljati kot delo na domu. V pogodbi o zaposlitvi morajo biti urejene vse posebnosti, ki izhajajo iz narave dela na domu. To so na primer plačilo za delo, delovni čas, dajanje navodil s strani delodajalca, višina nadomestila za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu…
  4. Preverjanje pogojev dela na domu: Delodajalec mora pred začetkom opravljanja dela na domu preveriti pogoje dela na lokaciji. Ugotoviti mora morebitna tveganja in določiti ustrezne ukrepe, s katerimi bo zaposlenemu zagotavljal varnost in zdravje pri delu.
V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) je delodajalec dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom, usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu.

Ureditev medsebojnih razmerij ima tudi druge pravne in dejanske posledice za delodajalca in tudi za delavca. Zato pravniki podjetja Data priporočajo, da pogodbo o zaposlitvi na domu pripravi strokovnjak, ki prouči vse dejanske in pravne vidike dela na domu.

delo na domuDelo na domu le nekaj dni na teden

Naši pravniki pojasnjujejo, da lahko delavec delo na domu opravlja za celotno trajanje delovnega časa ali recimo le nekaj dni v tednu. Možna je pogodba o zaposlitvi za delo na domu, v kateri je določeno, da delavec nekaj dni v tednu opravlja v prostorih delodajalca, preostali del pa na domu oziroma v prostorih po svoji izbiri.

Ali mora podjetje sprejeti pravilnik?

Potrebna je prilagoditev splošnih aktov delodajalca, če ga je treba spremeniti zaradi uvedbe dela na domu. Pravna služba podjetja Data poudarja, da se prav v primeru inšpekcijskega nadzora pokaže pomen sprejetja splošnih aktov delodajalca. Delodajalec bo moral namreč inšpektorju predložiti dokumentacijo, s katero bo dokazal, da je izpolnil vse delovnopravne predpise v zvezi z opravljanjem dela na domu (akt o sistemizaciji delovnih mest, izjava o varnosti z oceno tveganja, ipd.).

Kaj pa varnost pri delu?

Delodajalec mora preveriti, ali je dom zaposlenega varen in primeren za opravljanje dogovorjenega dela. Ugotoviti mora morebitna tveganja in določiti ustrezne ukrepe, s katerimi bo zaposlenemu zagotavljal varnost in zdravje pri delu. Da bodo ukrepi smiselni in ustrezni, naj bi si praviloma strokovni delavec, ki je pri delodajalcu odgovoren za varnost in zdravje pri delu, lokacijo dela ogledal in na osnovi ogleda identificiral morebitna tveganja. Nato pa naj določi ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja, priporočajo pravniki podjetja Data.

Ste ravnokar registrirali svoje podjetje in tako postali podjetnik? Kaj pa zdaj?

Kdo krije stroške dela od doma?

Delavec, ki opravlja delo od doma, ima enake pravice iz delovnega razmerja, kot če bi delal v prostorih delodajalca. Pravice, obveznosti in pogoji, ki so odvisni od narave dela na domu, se morajo med delodajalcem in delavcem urediti s pogodbo o zaposlitvi. Delavec je na primer upravičen do povračila stroškov za prehrano med delom, ne pa za prevoz na delo in z dela, če ti stroški ne nastanejo. Torej pomeni uvedba dela na domu za delodajalca prihranek.

Delodajalec mora delavcu, ki opravlja delo na domu, zagotoviti vsa potrebna sredstva in material. To delavcu omogoča nemoteno izpolnjevanje delovnih obveznosti. Lahko pa se s pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela na domu dogovorita, da bo material in delovna sredstva zagotovil delavec. V tem primeru se je potrebno v pogodbi o zaposlitvi dogovoriti o nadomestilu za uporabo sredstev delavca. Zakon ne določa, kaj konkretno naj bi zajemalo nadomestilo za uporabo lastnih sredstev. Naši pravniki pojasnjujejo, da so to lahko stroški za energijo, vodo, vzdrževanje strojev in opreme in podobno.

Ali mora delavec poročati o delu doma?

Delodajalec in delavec v pogodbi o zaposlitvi določita tudi metode nadzora nad delavčevim delom. Pravniki podjetja Data poudarjajo, da mora delodajalec imeti možnost nadzora nad delom delavca. Ne samo zaradi spremljanja rezultatov njegovega dela, ampak tudi zaradi zagotavljanja spoštovanja predpisov s področja varstva in zdravja pri delu.

Pripravila: pravna služba podjetja Data, d.o.o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja