Go to Top

Kako vzdrževati likvidnost?

Zagotavljanje likvidnosti in plačilne sposobnosti je v zadnjih nekaj letih ena izmed največjih težav slovenskih podjetij. Plačilna nedisciplina je žal postala del vsakdanjika. Čeprav so se podjetniki v preteklosti izogibali izbiri izvršb kot orodja za prejem plačila svojih terjatev, je danes izvršba žal že skorajda nekaj običajnega. Podjetja se tako sploh ne sramujejo več blokiranih računov. Iskanje krivcev za takšno stanje v slovenskem podjetništvu je nesmiselno, saj se loči od primera do primera. Nekatera podjetja so sama kriva za svoj »propad«, spet druga so bila pahnjena v začaran krog s strani drugih.

Kako vzdrževati likvidnost?Pogosto se zaplete že pri poznavanju osnovnih pojmov, saj marsikdo ne razlikuje med likvidnostjo, solventnostjo in plačilno sposobnostjo. Ste že slišali za frazo »Profit rich cash poor«? Pri tem je še potrebno dodati, da še nobeno podjetje ni šlo v stečaj zaradi negativnega poslovanja oziroma izgube.

Podjetje gre v stečaj, ko/če nima denarja na svojem poslovnem računu. Zakon o finančnem poslovanju nas napoti k spoštovanju načela likvidnega in solventnega poslovanja, kar pomeni, da smo vselej sposobni pravočasno izpolnjevati zapadle obveznosti in trajno sposobni izpolniti vse svoje obveznosti.

Pri vzdrževanju likvidnosti moramo tako zagotoviti prilive (plačila naših kupcev), ki naj bi pokrili načrtovane odlive (plačila naših obveznosti).

Razlikujete med pojmi?

Beseda likvidnost izhaja iz latinske besede liquidus, ki pomeni tekoč. Danes se uporablja za označevanje različnih pojmov, kar otežuje sporazumevanje (Kokotec-Novak 1987, 27).

Plačilna sposobnost, solventnost, likvidnost podjetja, likvidnost sredstev so pojmi, ki so v teoriji in praksi mnogokrat omejeni. Vse pojme pa lahko uporabljamo za isto stvar, vendar ima vsak svojo predstavo o tem. Tako oceno potrjuje vrsta različnih opredelitev teh pojmov s strani različnih avtorjev.

Glede pojmov likvidnost podjetja, plačilna sposobnost in solventnost pa so mnenja nekaterih avtorjev zelo deljena:
Razlikovati moramo med pojmoma likvidnost in plačilna sposobnost od pojma solventnost podjetja.

Likvidnost podjetja pomeni njegovo kratkoročno plačilno sposobnost, za katero mora imeti podjetje običajno dovolj denarja ali zelo likvidne vire, solventnost pa pomeni njegovo dolgoročno plačilno sposobnost, na katero pa vpliva predvsem ustrezno dolgoročno financiranje in uspešno poslovanje (Mramor 1993, 298).

Bukovec opredeljuje likvidnost kot sposobnost sprotnega poravnavanja zapadlih dolgov. Turk uporablja pojem likvidnost na področju preoblikovanja oziroma unovčljivosti sredstev. Van Horne uporablja likvidnost kot unovčljivost sredstev in solventnost kot plačilno sposobnost (Bergant 1993, 21-23). Schall L.D. (1986) pravi, da so sredstva likvidna, če so denar, ali če se sorazmerno lahko preoblikujejo v denar.

Likvidnost podjetja je sposobnost podjetja izpolnjevati obveznosti, ko zapadejo v plačilo, drugače povedano, govorimo o plačilni sposobnosti podjetja. In kaj lahko naredimo, da bomo plačilno sposobni? Kratkoročno lahko prepričujemo možne posojilodajalce, da smo zaupanja vredni. Dolgoročno pa bomo plačilno sposobni samo, če bomo tudi donosni. Na donosnost podjetja poleg osnovne dejavnosti vplivajo tudi aktivnosti na področju finančne dejavnosti.

Pripravi finančnega načrta in obravnavi omenjenih pojmov pa bo posebej posvečeno tudi predavanje na letošnjih Dnevih podjetništva!

 

 Prijava na Dneve podjetništva

Pripravila: Jure Filip in Gašper Meden