Go to Top

Znižanje notarskih tarif

Spremembe Notarske tarife so odgovor na poslabšanje finančnega stanja državljanov.Glavni namen sprememb in dopolnitev Notarske tarife, ki so bile objavljene v  Uradnem listu RS 23.11.2012, je pocenitev notarskih storitev.

Pristojbine, ki se znižujejo, so se znižale od 10 do 50 odstotkov.

Na ministrstvu ocenjujejo, da morajo v času gospodarske in finančne krize ter poslabšanja finančnega stanja prebivalstva, tudi notarji, kot nosilci javne službe, tako kot tudi ostali nosilci javnih pooblastil, z znižanjem notarskih tarif nositi del odgovornosti in prispevati k izboljšanju finančnega stanja državljanov.

Na ta način bo omogočena večja dostopnost notarskih storitev za uporabnike, s spremembami in dopolnitvami pa bo med drugim vzpostavljena tudi sorazmernost med obsegom vloženega strokovnega dela in časa notarja ter ceno notarskih storitev. Spremembe in dopolnitve Notarske tarife začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Spremembe in dopolnitve Notarske tarife (Uradni list, št. 88/12).

Določene so naslednje spremembe in dopolnitve Notarske tarife:

a) Znižujejo se naslednje pristojbine:

– Pristojbina za sestavo notarske listine (Tar. št. 1): v veljavni tarifi je določena odvisno od vrednosti predmeta zapisa. Razdeljena je v 13 razredov, kjer pristojbina glede na vrednost predmeta narašča. S spremembami in dopolnitvami Notarske tarife je sicer določeno, da ostane pristojbina glede na vrednost predmeta v prvih treh razredih, zaradi poslovanja manjših notarskih pisarn, nespremenjena. Določeno pa je znižanje pristojbine za vse nadaljnje razrede tako, da so združeni trije razredi skupaj. Za vse je določena pristojbina glede na najnižji razred v primerjavi z veljavno notarsko tarifo. Pristojbina za sestavo prodajne pogodbe, če gre za vrednost predmeta 114.750 evrov, je odslej 146 evrov, pred spremembo pa je bila 230 evra (več kot 35 odstotno znižanje).

Podoben sistem znižanj in omejitev je določen tudi za:

– Sodelovanje notarja na skupščini delniške družbe, gospodarskega interesnega združenja ali zadruge (Tar. št. 7): Pristojbina za sodelovanje notarja na skupščini delniške družbe, če je vrednost osnovnega kapitala 918.000 evrov, je odslej 358 evra, pred spremembo pa je bila 430 evra (več kot 15 odstotno znižanje).

– Za overitev podpisa na pogodbi (Tar. št. 8): Pristojbina za overitev podpisa na pogodbi, če je vrednost predmeta 68.850 evra, je odslej 23 evra, pred spremembo pa je bila 37 evrov (več kot 35 odstotno znižanje).

– Za prevzem, hrambo in izročitev denarja in vrednostnih papirjev (Tar. št. 11): Pristojbina za prevzem, hrambo in izročitev denarja in vrednostnih papirjev, če znaša osnova za odmero 22.950 evrov, odslej 95 evrov, pred spremembo pa je bila 122 evra (več kot 20 odstotno znižanje).

Določeno je 50 odstotno znižanje pristojbine v stalnem znesku za notarsko opravilo potrditve ob dejstvu, da oseba živi, in 25 odstotno znižanje pristojbine za overitev prepisa listine (oboje Tar. št. 17).

b) Obvezno znižanje pristojbine v primeru hujše premoženjske stiske

Za razliko od veljavne ureditve, ki je omogočala znižanje pristojbine na prošnjo fizične osebe, ki je v hudi premoženjski stiski, bo notar po novem to pristojbino, ki bi mu po tej tarifi pripadala, obvezno dolžan znižati. Odpustitev plačila ostaja določena kot izjema.

c) Določitev prometne vrednosti predmeta, če s strani strank in drugih udeležencev le-ta ni ustrezno določena

Dopolnjuje se določba, ki določa, da mora notar v primeru, če vrednost predmeta določena s strani strank in drugih udeležencev postopka ne ustreza prometni vrednosti predmeta, pri določitvi le-te upoštevati tudi tržno vrednost nepremičnine, ki je objavljena na Portalu vrednotenja nepremičnin. Kot doslej pa mora upoštevati tudi vrednost, ki jo je ugotovil za sklenjeni posel pristojni davčni organ, oziroma vrednosti, ki jo je ocenil sodno zapriseženi cenilec.

d) Povišanja tarif za posle visokih vrednosti

Hkrati s številnim znižanjem tarif  so v primerih, ko gre za posle visokih vrednosti in s katerimi je povezana tudi večja notarjeva odgovornost, na novo omogočena nekatera povišanja.

Pristojbina za sestavo prodajne pogodbe se tako zvišuje pri vrednosti predmeta 1.250.000 evrov, pri tej vrednosti gre za 2  odstotno zvišanje. Pristojbina za overitev podpisa na pogodbi se zvišuje pri vrednosti  predmeta 300.000 evra, pri tej vrednosti gre za 10 odstotno zvišanje. Pristojbina za prevzem, hrambo in izročitev denarja in vrednostnih papirjev se zvišuje, če znaša osnova za odmero  nad 600.000 evrov,  pri tej vrednosti gre za 1 odstotno zvišanje.

Navedena povišanja pa niso neomejena, temveč so določena z maksimalno vrednostjo pristojbin glede na vrednost predmeta.

e) Pravičnejše ovrednotenje neobičajno obsežnega notarjevega dela

Zaradi pravičnejšega ovrednotenja neobičajno obsežnega notarskega dela (npr. če gre za notarsko storitev, pri kateri gre za več kot 25 nepremičnin ali premičnin ali ki presega šest ur dela), se na novo določa, da se notarju obračuna pristojbina glede na porabljeni čas (Tar. št. 15), vendar za ta poseben primer znižano za 10 odstotkov.

Vir: Ministrstvo za pravosodje in javno upravo

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja