Go to Top

Javni razpisi za podjetja

Aktualni podjetniški razpisi

RazpisovalecNaziv razpisaKratek opis
Slovenski podjetniški skladProgram "MSP5+"P7 2017- Mikrokrediti za mikro in mala podjetjaMikro in mala podjetja lahko pridobite kredit v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR. Skupno razpisanih 5 mio EUR finančnih spodbud zadostuje za podporo okoli 200 mikro in malih podjetij, ki se soočajo s težavami pri pridobivanju svežih finančnih virov na trgu. Vloge lahko oddate na dva prijavna roka in sicer 10.02.2017 in 10.06.2017.
Slovenski podjetniški skladProgram mladi P7 2017 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetjaMikro in mala podjetja lahko pridobite kredit v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR. Skupno razpisanih 5 mio EUR finančnih spodbud zadostuje za podporo okoli 200 mikro in malih podjetij, ki se soočajo s težavami pri pridobivanju svežih finančnih virov na trgu. Vloge lahko oddate na dva prijavna roka in sicer 10.02.2017 in 10.06.2017.
SPIRIT Slovenija, javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologijeKrepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetijPredmet javnega razpisa je spodbuditi podjetja k izvajanju raziskovalno-razvojnih dejavnostih znotraj podjetja ter prispevati k razvoju novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z izkazanim tržnim potencialom. Rok za oddajo vlog je 20. 2. 2017.
Slovenski podjetniški skladProgram "MSP5+"
P7R - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji
Mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja na problemskih območjih: Maribor z okolico, Pomurje, Pokolplje, Hrastnik, Radeče in Trbovlje.
Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000 EUR.
Kredit lahko krije do največ 85% vrednosti upravičenih
stroškov projekta, a največ 25.000 EUR. Javni razpis ima 8 prijavnih rokov za oddajo vlog: 1. 2. 2017, 1. 3. 2017, 1. 4. 2017, 1. 5. 2017, 1. 6. 2017, 1. 7. 2016, 1. 9. 2017 in 1. 10. 2017.
Slovenski podjetniški skladProgram mladi
P7R - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja na problemskih območjih: Maribor z okolico, Pomurje, Pokolplje, Hrastnik, Radeče in Trbovlje.
Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000 EUR.
Kredit lahko krije do največ 85% vrednosti upravičenih
stroškov projekta, a največ 25.000 EUR. Javni razpis ima 8 prijavnih rokov za oddajo vlog: 1. 2. 2017, 1. 3. 2017, 1. 4. 2017, 1. 5. 2017, 1. 6. 2017, 1. 7. 2016, 1. 9. 2017 in 1. 10. 2017.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijoJavni razpis za izbor operacij "Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije"Namen javnega razpisa je okrepiti raziskovalno-razvojno-inovacijsko (RRI) sodelovanje sicer neodvisnih deležnikov (gospodarstva, raziskovalnih organizacij ter drugih relevantnih razvojnih deležnikov), ki delujejo na posameznem področju uporabe S4, z namenom sistematičnega povezovanja v mednarodne verige vrednosti in zagotovitvijo celovitega podpornega okolja v Sloveniji. Javni razpis se izvaja v treh fazah. Rok za oddajo ponudb je do 07.02.2017 do 15:30 ure.
SPIRIT, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologijeJavni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 »Procesni vavčer 2016/2017«Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih. Roki za oddajo vlog so: 10.11.2016, 8.12.2016 11.1.2017, 15.2.2017.
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanjeZaposli.me 2016/2017 Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih oseb, ki so dopolnili 30 let ali več in ustrezajo ciljnim skupinam programa. Subvencija znaša od 5.000 do 7.000 EUR. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 12 mesecev neprekinjeno.
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanjeUsposabljanje na delovnem mestuRazpis je namenjen brezposelnim v starosti 30 let in več, ki ustrezajo ciljni skupini javnega povabila. Brezposelne lahko spoznate v konkretni delovni situaciji in jih usposobite za predvideno delovno mesto, v skladu s programom usposabljanja, ki ga predlagate v ponudbi na javno povabilo.
Usposabljanje traja:
2 meseca ali 3 mesece. Povrnejo vam upravičene stroške za izvedeno usposabljanje, udeleženci pa prejmejo dodatek za aktivnost in za prevoz. Razpis je odprt do porabe sredstev, najdlje do 31. 5. 2017.
Eko sklad37SUB-OB16 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavbNamen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stanovanjskih stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka. Javni poziv zajema območja Mestne občine Celje, Občine Hrastnik, Mestne občine Kranj, Mestne občine Ljubljana, Mestne občine Maribor, Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo Mesto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje ob Savi. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Eko skladUgodni krediti za okoljske naložbeEko sklad pravnim osebam nudi finančne spodbude v obliki ugodnih kreditov za različne naložbe na vseh področjih varstva okolja. Na voljo so tudi nepovratne finančne spodbude za električna vozila.Fizičnim osebam so na voljo nepovratne finančne spodbude za električna vozila in ugodni krediti za rabo obnovljivih virov energije, večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb in električna vozila ter ugodni krediti za različne ukrepe na področju varstva voda in učinkovite rabe vode ter ravnanja z odpadki.
SID banka d.d.Ugodni kreditiSID banka ponuja različne sheme pomoči za MSP-je in fizične osebe: