Go to Top

Javni razpisi za podjetja

Aktualni podjetniški razpisi

RazpisovalecNaziv razpisaKratek opis
Slovenski podjetniški skladP2L 2017 - Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa v letu 2017Namen javnega razpisa je spodbuditi rast MSP
na področju rabe lesa in uspešen prenos idej
podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih delovnih mest. Rok za prijavo je 16.05.2017
Slovenski podjetniški skladProgram "MSP5+"P1 plus 2017 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mereProdukt P1 plus 2017 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom. MSP 5+ so podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge.
Slovenski podjetniški skladProgram "MSP5+"P1 plus 2017 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mereProdukt P1 plus 2017 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom. MLADI MSP so podjetja, ki so registrirana do vključno 5 let do vključno datuma vložitve vloge.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijoKCDM 2.0 Javni razpis za sofinanciranje delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov in vpeljavo novih poslovnih procesov s področja dizajn managementa – KCDM 2.0 za obdobje 2017-2019Namen javnega razpisa je v podjetjih predstaviti, vpeljati in nadgraditi koncepte dizajn managementa in znamčenja, ki lahko okrepijo uspešnost njihovega delovanja; načrtno razvijati s tem povezane kompetence vodij in zaposlenih; okrepiti uspešnost delovanja in povečati konkurenčnost slovenskih podjetij; ohraniti oz. povečati število delovnih mest v vključenih podjetjih; spodbuditi izboljšave poslovnih procesov in razvoj novih ali izboljšanih produktov v podjetjih ter izboljšati prepoznavnost slovenskih blagovnih znamk in produktov slovenskega oblikovanja. Rok za prijavo je 22.05.2017
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijoJavni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leti 2017 in 2018Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij ter ustvarjanje novih delovnih mest na upravičenem območju. Rok za prejem ponudb je 19.05.2017
SPIRIT Slovenija, javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologijeJavni razpis za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017. Kot mednarodni poslovni dogodek se šteje mednarodni strokovni forum, konferenca ali kongres s področja dejavnosti prijavitelja, z mednarodno udeležbo, izveden v letu 2017. Rok za oddajo vloge za prvo odpiranje je 29.3.2017 in za drugo odpiranje 12.6.2017.
Slovenski podjetniški skladProgram "MSP5+"
P7R - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji
Mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja na problemskih območjih: Maribor z okolico, Pomurje, Pokolplje, Hrastnik, Radeče in Trbovlje. Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000 EUR. Kredit lahko krije do največ 85% vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR. Javni razpis ima 8 prijavnih rokov za oddajo vlog: 1. 2. 2017, 1. 3. 2017, 1. 4. 2017, 1. 5. 2017, 1. 6. 2017, 1. 7. 2016, 1. 9. 2017 in 1. 10. 2017.
Slovenski podjetniški skladProgram mladi
P7R - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja na problemskih območjih: Maribor z okolico, Pomurje, Pokolplje, Hrastnik, Radeče in Trbovlje. Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000 EUR. Kredit lahko krije do največ 85% vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR. Javni razpis ima 8 prijavnih rokov za oddajo vlog: 1. 2. 2017, 1. 3. 2017, 1. 4. 2017, 1. 5. 2017, 1. 6. 2017, 1. 7. 2016, 1. 9. 2017 in 1. 10. 2017.
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanjeZaposli.me 2016/2017 Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih oseb, ki so dopolnili 30 let ali več in ustrezajo ciljnim skupinam programa. Subvencija znaša od 5.000 do 7.000 EUR. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 12 mesecev neprekinjeno.
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanjeUsposabljanje na delovnem mestuRazpis je namenjen brezposelnim v starosti 30 let in več, ki ustrezajo ciljni skupini javnega povabila. Brezposelne lahko spoznate v konkretni delovni situaciji in jih usposobite za predvideno delovno mesto, v skladu s programom usposabljanja, ki ga predlagate v ponudbi na javno povabilo.
Usposabljanje traja:
2 meseca ali 3 mesece. Povrnejo vam upravičene stroške za izvedeno usposabljanje, udeleženci pa prejmejo dodatek za aktivnost in za prevoz. Razpis je odprt do porabe sredstev, najdlje do 31. 5. 2017.
Eko sklad37SUB-OB16 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavbNamen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stanovanjskih stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka. Javni poziv zajema območja Mestne občine Celje, Občine Hrastnik, Mestne občine Kranj, Mestne občine Ljubljana, Mestne občine Maribor, Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo Mesto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje ob Savi. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Eko skladUgodni krediti za okoljske naložbeEko sklad pravnim osebam nudi finančne spodbude v obliki ugodnih kreditov za različne naložbe na vseh področjih varstva okolja. Na voljo so tudi nepovratne finančne spodbude za električna vozila.Fizičnim osebam so na voljo nepovratne finančne spodbude za električna vozila in ugodni krediti za rabo obnovljivih virov energije, večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb in električna vozila ter ugodni krediti za različne ukrepe na področju varstva voda in učinkovite rabe vode ter ravnanja z odpadki.
SID banka d.d.Ugodni kreditiSID banka ponuja različne sheme pomoči za MSP-je in fizične osebe:


Svoje znanje s področja prijav na razpise si lahko izboljšate na naših seminarjih:

in delavnici

Več o prijavah na razpise pa si lahko preberete tudi v naših novicah: