Go to Top

Veste, kaj je delo na črno?

Posameznik, ki želi opravljati dejavnost in z njo zaslužiti, se mora ustrezno registrirati, biti vpisan v register podjetij AJPES in tudi Davčno upravo RS obvestiti, da bo opravljal dejavnost s katero bo pridobival prihodke. V nasprotnem primeru se šteje, da dejavnost opravlja na črno ( Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, UL RS št. 36/2000, nazadnje dopolnjen in usklajen z Evropskimi direktivami, 27.7.2012, Ul RS št. 57/2012). Veste, kaj je delo na črno?

Za delo na črno se šteje:

 • če pravna oseba opravlja dejavnost, ki je nima vpisane v sodni register določene v temeljnem aktu ali če nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje te dejavnosti
 • če podjetnik opravlja dejavnost, ki je nima vpisane v ustrezen register ali če nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev zanjo
 • če pravna oseba ali podjetnik opravlja dejavnost kljub začasni prepovedi
 • če posameznik opravlja dejavnost in ni vpisan ali priglašen kot to določa zakon.
 • če tuja pravna oseba, razen podjetja s sedežem v državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, ki opravlja storitvene dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja storitve na notranjem trgu ali podjetnik, ki ima sedež oziroma prebivališče izven Republike Slovenije, opravlja dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ali, če opravlja določene storitve na ozemlju Republike Slovenije brez izpolnjevanja pogojev in prijave pričetka opravljanja storitev pri pristojnemu davčnemu uradu.

Izjeme so:

 • medsebojna sosedska pomoč
 •  opravljanje dela v lastni režiji izključno za osebne potrebe
 • opravljanje nujnih del za preprečitev nesreč ali odstranitev posledic naravnih in drugih nesreč,
 • opravljanje humanitarnega, karitativnega, prostovoljnega ter dobrodelnega dela
 • osebno dopolnilno delo

Zaposlovanje na črno je:

 • če pravna oseba ali podjetnik ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti z delavcem ni sklenil pogodbe o zaposlitvi (pogodbe civilnega prava)
 • zaposli tujca v nasprotju s predpisi o zaposlovanju tujcev
 • omogoči delo dijaka ali študenta brez ustrezne napotnice ali če omogoči, da to napotnico uporabi druga oseba.
 • če pravna oseba ali podjetnik nezakonito zaposli državljana tretje države
 • kadar posameznik v svojem imenu in za svoj račun zaposli delavca, ki zanj opravlja delo na črno.

 Kaj ni zaposlovanje na črno:

 • kratkotrajno delo
 • nujno delo
 • humanitarno karitativno prostovoljno in dobrodelno delo po tem zakonu in po drugih predpisih.

Kdo je soudeleženec dela na črno?

 • Pravna oseba podjetnik ali posameznik, ki omogoči eni ali več osebam opravljanje dela na črno za katere ve, da opravljajo delo na črno.
 • Pravna oseba podjetnik ali posameznik, če sklene pogodbo z drugo pravno osebo podjetnikom ali posameznikom za katerega ve, da opravlja delo na črno.

Podjetnik po tem zakonu je fizična oseba ki na trgu skladno z veljavno zakonodajo, samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

Posameznik po tem zakonu, je domača ali tuja oseba, ki opravlja dejavnost oziroma delo, brez registracije ali priglasitve in brez izpolnjevanja drugih z zakonom predpisanih pogojev.

V izogib kazenskim sankcijam, ki so predvidene za kršitelje Zakona, podjetniki lahko do-registracijo dejavnosti podjetja in  prijavijo delavca v zavarovanje, opravijo  tudi na vsaki VEM točki. Storitev je za samostojne podjetnike in lastnike oziroma zastopnike družb z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) brezplačna. Za rezervacijo svojega termina nas lahko pokličite na telefonsko številko  01 6001 530 ali nam pišite na naslov data@data.si.

Avtorica: Bogdana Rejc, DATA d.o.o.

Vir: Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (uradno prečiščeno besedilo) /ZPDZC-UPB1/, (Ur.l. RS, št. 12/20007 in spremembe 29/2010, 57/2012).

 

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja