Go to Top

Aktualni razpisi Slovenskega podjetniškega sklada

Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1b)

Ugodne garancije za zavarovanje bančnih kreditov za razvojne investicije MSP (60% do 80% zavarovanja kredita; kredit zavarovan z garancijo Sklada obrestna mera za kredit pri banki je EURIBOR 6 mesečni + 0,5 %).

Naslednje odpiranje vlog bo 20.1.2011

Lastniško financiranje (LF) – Kapitalske naložbe RS v zasebne družbe tveganega kapitala (LF)

Z linijo za lastniško financiranje Sklad omogoča dodaten tvegan kapital, ki je nujno potreben za rast razvoj ter lažji in boljši prodor na tuje trge hitro rastočih visoko tehnoloških podjetij, ki se v Sloveniji še vedno srečujejo s pomanjkanjem ustreznih finančnih virov za svojo rast.

Naslednje odpiranje vlog bo 10.12.2010.

Pogarancije za regionalne garancijske sheme (P3)

Pogarancije za regionalne garancijske sheme omogočajo podporo regionalnim garancijskim shemam delujočim v RS, ki odobravajo garancije za zavarovanje bančnih kreditov nižjih vrednosti MSP-jem iz njihove regije. Razpis objavijo regionalne garancijske sheme. Trenutno imajo aktivne razpise naslednje regionalne garancijske sheme:

    • RRC Koper
    • RRA Mura
    • Ekonomski inštitut Maribor

Sklad je v letu 2010 na novo objavil 5 javnih razpisov in skupno razpisal 160,8 mio EUR ugodnih finančnih sredstev od tega:

• 109,47 mio EUR v obliki ugodnih garancij za zavarovanje bančnih investicijskih kreditov MSPjev

• 13,24 mio EUR v obliki subvencij obrestnih mer za bančne investicijske kredite MSP-jev

• 4,1 mio EUR v obliki nepovratnih sredstev (subvencij) za različne razvojne investicije MSP-jev

• 33,99 mio EUR sredstev v obliki tveganega kapitala.

Od tega je bilo odobrenih 110,2 mio EUR finančnih sredstev od tega:

• 392 garancij v skupni vrednosti 79,4 mio EUR (nekaj vlog je trenutno še v ocenjevanju)

• 156 subvencij za zagon podjetij v znesku 4,05 mio EUR

• 4 vloge za lastniško financiranje v znesku 26,7 mio EUR.

V teku je tudi ocenjevanje prispelih vlog na Javni poziv za pomoč podjetjem, ki so utrpela škodo kot posledico poplav septembra 2010. Za višina nepovratnih sredstev v letu 2010 po tem pozivu znaša 5.618.050,00 EUR.

Sklad je na poziv prejel 117 vlog od tega je bilo 99 vlog popolnih. Izdaja sklepov se predvideva v sredini meseca decembra.

Vir: Slovenski podjetniški sklad